مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,108

دانلود:

1,133

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه بین هوش فرهنگی و تعاملات اجتماعی در دانشجویان

صفحات

 صفحه شروع 286 | صفحه پایان 296

چکیده

 هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین هوش فرهنگی و تعاملات اجتماعی دانشجویان دانشگاه دولتی و آزاد ایلام بود. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است. نمونه مورد مطالعه شامل 364 دانشجو (222 پسر و 142 دختر) بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش فرهنگی ارلیو انگ (2007) جهت سنجش هوش فرهنگی و پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش تعاملات اجتماعی, جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که هوش فرهنگی رابطه معناداری با تعاملات اجتماعی دانشجویان دارد و از میان ابعاد هوش فرهنگی تنها بعد دانش هوش فرهنگی رابطه معناداری با تعاملات اجتماعی دانشجویان ندارد همچنین بین دانشجویان دختر و پسر از نظر تعاملات اجتماعی و هوش فرهنگی تفاوت معناداری وجود ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  طولابی، زینب، خیری، علیرضا، و صمدی، سعید. (1394). رابطه بین هوش فرهنگی و تعاملات اجتماعی در دانشجویان. مجله روانشناسی، 19(3 (پیاپی 75))، 286-296. SID. https://sid.ir/paper/54569/fa

  Vancouver: کپی

  طولابی زینب، خیری علیرضا، صمدی سعید. رابطه بین هوش فرهنگی و تعاملات اجتماعی در دانشجویان. مجله روانشناسی[Internet]. 1394؛19(3 (پیاپی 75)):286-296. Available from: https://sid.ir/paper/54569/fa

  IEEE: کپی

  زینب طولابی، علیرضا خیری، و سعید صمدی، “رابطه بین هوش فرهنگی و تعاملات اجتماعی در دانشجویان،” مجله روانشناسی، vol. 19، no. 3 (پیاپی 75)، pp. 286–296، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/54569/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی