مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,257

دانلود:

485

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه بین مهارتهای کنار آمدن با رضایت شغلی کارکنان بنیاد مستضعفان

صفحات

 صفحه شروع 186 | صفحه پایان 198

چکیده

 «رضایت شغلی» بر اساس تعیین درجه سازش یافتگی و ویژگیهای روانی- اجتماعی یک فرد با شرایط کار, ارزشیابی می شود, لذا معیاری برای تعیین «تنیدگی» است. از طرفی «مهارتهای کنار آمدن»از جمله ویژگیهای رفتاری هستند که اثرات تعدیلی آن بر روی تنیدگی با تحقیقات متعدد بررسی شده است؛ لذا در پژوهش حاضر محقق در پی بررسی رابطه بین مهارتهای کنار آمدن با رضایت شغلی کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی تهران بوده است. نمونه پژوهش شامل تعداد 102 نفر (68 نفر مرد و 34 نفر زن) از کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی تهران بود که به روش تصادفی انتخاب شدند. طرح تحقیق در این پژوهش از نوع پس رویدادی است.و برای اندازه گیری مهارتهای کنار آمدن و رضایت شغلی به ترتیب از «پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (M.S.Q)» و «پرسشنامه مهارتهای کنار آمدن» استفاده شد. نتایج پژوهش, رابطه بین میزان مهارتهای کنار آمدن با رضایت شغلی و وجود تفاوت بین میزان رضایت شغلی و مهارتهای کنار آمدن کارمندان زن و مرد را تایید کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اصغری هرندی، محمدرضا، و برجعلی، احمد. (1384). رابطه بین مهارتهای کنار آمدن با رضایت شغلی کارکنان بنیاد مستضعفان. مجله روانشناسی، 9(2 (پیاپی 34))، 186-198. SID. https://sid.ir/paper/54404/fa

  Vancouver: کپی

  اصغری هرندی محمدرضا، برجعلی احمد. رابطه بین مهارتهای کنار آمدن با رضایت شغلی کارکنان بنیاد مستضعفان. مجله روانشناسی[Internet]. 1384؛9(2 (پیاپی 34)):186-198. Available from: https://sid.ir/paper/54404/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا اصغری هرندی، و احمد برجعلی، “رابطه بین مهارتهای کنار آمدن با رضایت شغلی کارکنان بنیاد مستضعفان،” مجله روانشناسی، vol. 9، no. 2 (پیاپی 34)، pp. 186–198، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/54404/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی