مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,084

دانلود:

236

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آسیبهای چشمی ناشی از ضرب و جرح در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پزشکی قانونی بیمارستان فارابی، سال 1381

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 74

چکیده

 زمینه: در دو دهه اخیر خشونت به عنوان یکی از مهمترین علل آسیب چشمی به ویژه در کشورهای توسعه یافته معرفی شده است. الگوی آسیبهای چشمی ناشی از خشونت در کشورهای در حال توسعه به جز مورد مربوط به جنگ یا آسیبهای شیمیایی مورد بررسی قرار نگرفته است. این مطالعه قصد دارد خصوصیات این آسیبها را در بیمارانی که به یک مرکز دانشگاهی چشم پزشکی ارجاع شده اند نشان دهد.روشها: در این مطالعه مقطعی آینده نگر که به مدت یکماه (آبان 1381) در درمانگاه پزشکی قانونی بیمارستان فارابی انجام شد, 114 بیمار وارد مطالعه شدند. برای هر بیمار یک پرسشنامه در مورد خصوصیات دموگرافیک بیمار و مهاجم, زمان و مکان حادثه, وسیله ضرب و جرح و آسیبهای چشمی تکمیل شد.یافته ها: 84.2 درصد بیماران مذکر بودند. میانگین سنی بیماران 30.89 بود. درگیریهای خانوادگی, مسائل مالی و شغلی به ترتیب در 4.7, 11.16 و 6.1 درصد به عنوان علت خشونت مطرح شدند. در 50 درصد, طبق گفته بیمار, مهاجم به دلایل نسبتا بی اهمیتی, خشمگین شده و کنترل خود را از دست داده بود. مشت بیش از سایر وسایل برای ایراد جرح به کار رفته بود. شایعترین آسیبها, آسیبهای پلک و ملتحمه بودند.نتیجه گیری: غیرقابل پیش بینی بودن رفتار انسان و وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی پایین, افراد را مستعد درگیری در خشونت می کند. ارایه راهکارهای موثر برای پیشگیری از آسیبهای چشمی ناشی از ضرب و جرح بسیار دشوار است. آموزش جامعه, به ویژه کودکان و نوجوانان, می تواند در جهت کنترل خشم در موقعیتهای خانوادگی و اجتماعی در پیشگیری از آسیبهای مرتبط با خشونت موثر باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کاربخش داوری، مژگان، منصوری، محمدرضا، سلیمی، جواد، خاجی، علی، و زارعی، محمدرضا. (1382). آسیبهای چشمی ناشی از ضرب و جرح در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پزشکی قانونی بیمارستان فارابی, سال 1381. مجله علمی پزشکی قانونی، 9(30)، 69-74. SID. https://sid.ir/paper/53558/fa

  Vancouver: کپی

  کاربخش داوری مژگان، منصوری محمدرضا، سلیمی جواد، خاجی علی، زارعی محمدرضا. آسیبهای چشمی ناشی از ضرب و جرح در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پزشکی قانونی بیمارستان فارابی, سال 1381. مجله علمی پزشکی قانونی[Internet]. 1382؛9(30):69-74. Available from: https://sid.ir/paper/53558/fa

  IEEE: کپی

  مژگان کاربخش داوری، محمدرضا منصوری، جواد سلیمی، علی خاجی، و محمدرضا زارعی، “آسیبهای چشمی ناشی از ضرب و جرح در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پزشکی قانونی بیمارستان فارابی, سال 1381،” مجله علمی پزشکی قانونی، vol. 9، no. 30، pp. 69–74، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/53558/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی