مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

784

دانلود:

233

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر سطوح شوری با نسبتهای مختلف کلر به سولفات و مقادیر مختلف نیتروژن بر گیاه گندم در شرایط گلخانه

صفحات

 صفحه شروع 312 | صفحه پایان 322

چکیده

 به منظور بررسی اثرات متقابل مقادیر مختلف شوری و نسبتهای کلر به سولفات بر جذب نیتروژن در گیاه گـندم, آزمایش گلخانه ای در قالـب آزمایش فاکتوریل با طـرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح شوری (8Ds/m) S3, (4dS/m) S2 ,(2dS/m) S1 هر کدام دارای سه نسبت کلر به سولفات (Cl/SO4 1:2) R1 ,(CI/SO4 1:1) R2 ,(Cl/SO4 2:1) R3 در آب آبیاری و دو سطح کود نیتروژن (100Kg/ha) N1 و(200Kg/ha) N2   در خاک بود. نتایج بدست آمده در خصوص تاثیر شوری آب آبیاری نشان داد که درصد جوانه زنی گندم در سطح S3 در مقایسه با دو سطح دیگر معادل 15 درصد نسبت به S1 و 11 درصد نسبت به S2 کاهش داشت که در سطح اطمینان 5 درصد معنی دار شد. ارتقاع گیاه با افزایش سطوح شوری با وجود کاهش معنی دار نشد. وزن ماده خشک اندامهای هوایی گندم در سطح S3 نسبت به S1 معادل 5/24 درصد و نسبت بهS2 معادل 12 درصد کاهش معنی داری را نشان داد. مقایسه نسبتهای کلر به سولفات در خصوص درصد جوانه زنی, ارتقاع گیاه و وزن ماده خشک اندامهای هوایی با وجود تفاوتهای ایجاد شده معنی دار نشد. افزایش کود نیتروژن از N1 به N2 وزن ماده خشک اندامهایی هوایی گیاه را به طور معنی داری افزایش داد. مقایسه اثر متقابل بین کود نیتروژن و نسبتهای کلر به سولفات نشان داد که افزایش مقدار کود نیتروژن در خاکهایی با نسبتهای یونی کلر به سولفات R1 و R2 توانسته است اثرات مثبتی را در خصوص وزن ماده خشک اندامهای هوایی گیاه ایجاد نماید. مقایسه نتایج به دست آمده نشان دهنده آنست که استفاده از کود نیتروژن به منظور ترغیب رشد و تکامل گیاه گندم و جلوگیری از تنش های شوری در خاکهای شوری کاربرد دارد که نوع غالب آنیونی SO4 و تنوع آنیونی با نسبتهای کلر به سولفات 1:1 و یا 1:2 باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آستارایی، علیرضا، نقی زاده اصل، زهرا، و امامی، حجت. (1382). تاثیر سطوح شوری با نسبتهای مختلف کلر به سولفات و مقادیر مختلف نیتروژن بر گیاه گندم در شرایط گلخانه . بیابان، 8(2)، 312-322. SID. https://sid.ir/paper/5350/fa

  Vancouver: کپی

  آستارایی علیرضا، نقی زاده اصل زهرا، امامی حجت. تاثیر سطوح شوری با نسبتهای مختلف کلر به سولفات و مقادیر مختلف نیتروژن بر گیاه گندم در شرایط گلخانه . بیابان[Internet]. 1382؛8(2):312-322. Available from: https://sid.ir/paper/5350/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا آستارایی، زهرا نقی زاده اصل، و حجت امامی، “تاثیر سطوح شوری با نسبتهای مختلف کلر به سولفات و مقادیر مختلف نیتروژن بر گیاه گندم در شرایط گلخانه ،” بیابان، vol. 8، no. 2، pp. 312–322، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/5350/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی