مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

6,131

دانلود:

465

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تنوع زیستی باکتر ی های همزیست نخود (.Cicer arietinum L) از نظر توانایی تثبیت نیتروژن در استان خراسان

صفحات

 صفحه شروع 220 | صفحه پایان 234

چکیده

 به منظور بررسی تنوع زیستی باکتری های همزیست با نخود در استان خراسان, به عنوان یکی از مناطق بومی نخود, از 11 شهرستان 36 ایزوله باکتری از گره گیاهان نخود استخراج و خالص سازی شد. پس از انجام آزمون گره زایی با روش جار لئونارد, 24 ایزوله مورد تایید قرار گرفتند و در آزمایش بعدی (گلدان های دارای شن استریل با آبیاری محلول غذایی بدون نیتروژن در شرایط گلخانه) همراه با شاهد بدون نیتروژن و شاهد نیتروژن (محلول غذایی کامل), از نظر درصد و میزان نیتروژن و ماده خشک ریشه, ماده خشک اندام هوایی, کارآیی همزیستی (نسبت نیتروژن کل بخش هوایی گیاه تلقیح شده با ایزوله ها از نظر هر یک از این صفات, معنی دار بود(P<0.01) . مقدار نیتروژن ریشه در همه ایزوله ها کمتر از  بخش هوایی بود که این موضوع حاکی از انتقال بیشتر نیتروژن تثبیت شده به بخش هوایی گیاه است. بین تعداد گره ها با مقدار نیتروژن بخش هوایی, همبستگی بالایی مشاهده نشد. در نهایت از میان ایزوله های مورد بررسی پنج ایزوله (با شماره های 16, 27, 29, 34 و 36) براساس بیشترین مقدار نیتروژن بخش هوایی و کارآیی همزیستی انتخاب شدند. در آزمایش بعدی (گلدان های حاوی خاک مزرعه در شرایط گلخانه) کارآیی همزیستی ایزوله های منتخب به همراه ایزوله خارجیCP36 , با چهار رقم نخود (ILC482 و فلیپ از تیپ کابلی, کاکا و پیروز از تیپ دسی) مورد ارزیابی قرار گرفت. همه ایزوله ها موجب افزایش تعداد گره در گیاهان تلقیح شده نسبت به شاهد شدند ولی این افزایش فقط برای تعدادی از آنها معنی دار بود (P<0.05). تعداد گره در ارقام کابلی نسبت به ارقام دسی, افزایش معنی داری نشان داد .(P<0.01) کارایی همزیستی (براساس ماده خشک بوته) در بوته های تلقیح شده نسبت به شاهد نیتروژن (80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بین 2.5 درصد در ایزوله خارجی CP36 تا 19.3 درصد در ایزوله شماره 27, افزایش نشان داد. رقم فلیپ با 31.8 درصد افزایش نسبت به شاهد نیتروژن, بیشترین کارآیی همزیستی را در بین ارقام داشت. در مجموع, نتایج این بررسی نشان داد که تلقیح ارقام نخود با ایزوله های بومی, موجب افزایش گره زایی ماده خشک بخش هوایی, ماده خشک کل گیاه و کارآیی همزیستی می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پارسا، مهدی، کوچکی، علیرضا، و حیدری شریف آبادی، حسین. (1382). بررسی تنوع زیستی باکتر‌ی های همزیست نخود (.Cicer arietinum L) از نظر توانایی تثبیت نیتروژن در استان خراسان. بیابان، 8(2)، 220-234. SID. https://sid.ir/paper/5347/fa

  Vancouver: کپی

  پارسا مهدی، کوچکی علیرضا، حیدری شریف آبادی حسین. بررسی تنوع زیستی باکتر‌ی های همزیست نخود (.Cicer arietinum L) از نظر توانایی تثبیت نیتروژن در استان خراسان. بیابان[Internet]. 1382؛8(2):220-234. Available from: https://sid.ir/paper/5347/fa

  IEEE: کپی

  مهدی پارسا، علیرضا کوچکی، و حسین حیدری شریف آبادی، “بررسی تنوع زیستی باکتر‌ی های همزیست نخود (.Cicer arietinum L) از نظر توانایی تثبیت نیتروژن در استان خراسان،” بیابان، vol. 8، no. 2، pp. 220–234، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/5347/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی