مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

353

دانلود:

145

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

میزان آگاهی و عملکرد دستیاران و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به مستندسازی مراقبت های ارایه شده به بیمار از دیدگاه پزشکی قانونی

صفحات

 صفحه شروع 92 | صفحه پایان 97

چکیده

 زمینه و هدف: از جمله عواملی که در طرح دعاوی, پزشک توانسته از خود دفاع کند, عدم تکمیل پرونده بیمار بوده است. با توجه به حوزه اختیارات پزشکی قانونی هر شهرستان و اهمیت مستندسازی جهت حمایت از حقوق پزشکان, وضعیت آگاهی و عملکرد دانشجویان و دستیاران پزشکی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی, وضعیت آگاهی و عملکرد 134 دانشجو و دستیار پزشکی نسبت به اصول مستندسازی مراقبت های ارایه شده, مورد بررسی قرار گرفت. ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه 12 سوالی مربوط به آگاهی و یک چک لیست مربوط به عملکرد بود که پس از تایید اعتبار و روایی آن مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از طریق مصاحبه با دستیاران و مطالعه پرونده های پزشکی بیماران جمع آوری شد.یافته ها: نتایج نشان داد که 40% دستیاران از جنبه های قانونی مستندسازی اطلاع داشتند. %25.2 از نحوه کاربرد اختصارات در ثبت تشخیص نهایی و اعمال جراحی اطلاع داشتند. %14.2 آنان می دانستند سقف مدت زمان تایید دستورات شفاهی چندساعت است. بین میزان آگاهی و دوره آموزشی رابطه معنی داری مشاهده گردید (p<0.05). تنها 10% پرونده بیمار را خوب تکمیل می کردند. اکثر جامعه پژوهش, گرایش به ثبت اطلاعات بالینی داشته و نسبت به سایر اطلاعاتی که در مراجع قانونی حایز اهمیت است کمتر توجه داشتند. بین وضعیت عملکرد, دوره آموزشی و آگاهی رابطه معنی داری مشاهده گردید (p<0.05).نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه ضروری است در فرایند آموزشی بالینی مواردی از قبیل هماهنگی بین دروس تئوری و عملی, تاکید بر جنبه های قانونی پزشکی, بررسی کمی و کیفی گزارش صبحگاهی و نظارت دقیق اساتید و پزشکان معالج بر فرآیند مستندسازی پرونده پزشکی و بازخورد آن به دانشجویان و دستیاران مدنظر قرار گیرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.