مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی پزشکی قانونی | سال:1393 | دوره:20 | شماره:2 (مسسل 70) | صفحه شروع:19 | صفحه پایان:26

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

480

دانلود:

201

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل اجتماعی موثر در تسریع اقدام به عمل جراحی تغییر جنسیت در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 26

چکیده

 زمینه و هدف: با توجه به اینکه, در اغلب فرهنگ ها فرآیند تغییر جنسیت به عنوان موضوعی در حوزه مطالعات جنسیت کمتر مورد توجه قرار گرفته است, پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر در تسریع اقدام به عمل جراحی تغییر جنسیت در بین جوانان دارای اختلال هویت جنسی در استان تهران انجام گردید.روش بررسی: مطالعه از نوع توصیفی و پیمایشی و برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های خود اجرا استفاده شد. جامعه آماری تحقیق 312 نفر از افراد GID مراجعه کننده به بهزیستی استان تهران بوده است که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی و بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران, حجم نمونه برابر با 150 نفر به عنوان پاسخگویان تحقیق انتخاب شدند. متغیرهای مستقل تحقیق, عوامل فرهنگی, اقتصادی اجتماعی, ارزش های مذهبی, حوزه حقوقی مدنی, حوزه سیاسی و عوامل روانی بوده و تغییر جنسیت (از مرد به زن و از زن به مرد) به عنوان متغیر وابسته مطرح گردید. نتایج حاصله از طریق استفاده از آزمون های آماری و با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد؛ با توجه به میزان ضریب همبستگی بدست آمده, 1 عدم حضور یکی از والدین یا هر دو (61.0: زن به مرد) و (76: مرد به زن)؛ 2 حمایت خانواده (43.0: زن به مرد) و (53.0 : مرد به زن)؛ 3 میزان رضایت از خانواده ( 37.0: زن به مرد) و (31.0: مرد به زن)؛ 4 میزان امید به زندگی (53.0: زن به مرد) و (64.0: مرد به زن)؛ 5 برچسب (69.0: زن به مرد) و (73.0: مرد به زن)؛ 6 پایبندی به آداب و رسوم (59.0: زن به مرد) و (70.0: مرد به زن)؛ 7 وضعیت شغلی (59.0: زن به مرد) و (63.0: مرد به زن)؛ 8 میزان درآمد (89.0: زن به مرد) و (91.0: مرد به زن)؛ 9 سطح تحصیلات (67.0: زن به مرد) و (55.0: مرد به زن)؛ 10 پایبندی به اعتقادات دینی (73.0: زن به مرد) (66.0: مرد به زن)؛ 11 عدم وجود لوایح و مفاد قانونی (39.0: زن به مرد) و (26.0: مرد به زن)؛ 12 عملکرد نهادهای دولتی (39.0: زن به مرد) و (33.0: مرد به زن) در گرایش این افراد به تغییر جنسیت موثر است.نتیجه گیری: تحقیق حاضر موید آن است که علل اجتماعی در میزان تسریع اقدام افراد دارای اختلال هویت جنسی به تغییر جنسیت موثر است .با توجه به اینکه مهم ترین علل, سطح درآمد و عدم حضور یکی از والدین یا هر دو و برچسب و پایبندی به اعتقادات دینی می باشد, 1 بنابراین با حمایت مالی و بیمه همگانی و ایجاد بیمارستان های تخصصی و 2 اطلاع رسانی به خانواده ها و 3 آگاهی دادن به مردم, می توان به آنان یاری رساند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID