مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

223

دانلود:

91

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه میزان آگاهی ماماهای شاغل در دفاتر مامایی، بیمارستان ها و درمانگاه های شیراز در سال 1386 از قوانین مجازات اسلامی مربوط به شاغلین حرفه های پزشکی

صفحات

 صفحه شروع 18 | صفحه پایان 21

چکیده

 زمینه و هدف: ماماها به عنوان ارایه کنندگان خدمات, وظیفه مهمی در مشاوره و آموزش بهداشت, نه تنها برای زنان بلکه برای خانواده و جامعه دارند. کار ماما شامل آموزش دوران بارداری, آماده کردن والدین برای پذیرش وظایف مادری و پدری بوده و به بعضی از موراد بیماری های زنان, تنظیم خانواده و مراقبتهای کودک گسترش می یابد. ماماها باید با توجه به وظایف خطیری که بر عهده دارند از قوانین و مقررات حرفه ای آگاه بوده و آنها را رعایت کنند. همچنین قادر باشند مشکلات شغلی, قانونی و یا اخلاقی را که با آن مواجه می شوند با اطمینان بیشتری حل نمایند. این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه میزان آگاهی ماماهای شاغل در دفاتر مامایی, بیمارستان ها و درمانگاه های شیراز در سال 1386 از قوانین مجازات اسلامی مربوط به شاغلین حرفه های پزشکی انجام شده است.روش بررسی: در این پژوهش آگاهی 157 مامای شاغل در دفاتر مامایی, بیمارستان ها و درمانگاه ها از قوانین مجازات اسلامی مربوط به شاغلین حرفه های پزشکی از طریق پرسشنامه خود گزارش دهی جمع آوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میانگین آگاهی کل ماماهای شاغل در دفاتر مامایی, بیمارستان ها و درمانگاه ها از قوانین مجازات اسلامی مربوط به شاغلین حرفه های پزشکی در سطح ضعیف بود, اما میانگین آگاهی ماماهای شاغل در دفاتر مامایی نسبت به ماماهای شاغل در بیمارستان ها و درمانگاه ها کمتر بود.نتیجه گیری: باتوجه به میزان آگاهی ضعیف ماماها از قوانین مجازات اسلامی باید برای پیشگیری از هر گونه تخلف در امور پزشکی, برای کلیه ماماهای شاغل, دوره های بازآموزی و سمینارهای آشنایی با محتوای قوانین و مقررات حرفه ای تدوین گردد تا به این طریق بتوانند علاوه بر یادآوری قوانین قبلی حاکم بر جامعه, اطلاعات خود را در رابطه با قوانین و مقررات حرفه ای به روز نمایند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.