مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

9,454

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه بین فشار داخل جمجمه ای و فشار داخل چشم

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 90

چکیده

 اهداف: وجود مکانیسم های فیزیکی و شیمیایی متعددی که سیستم اعصاب مرکزی را در برابر صدمات و آسیب ها محافظت مینمایند, مهمترین دلیلی است که متخصصین را وادار ساخته در پی یافتن شاخصها و معیارهای غیرمستقیمی جهت ارزیابی عملکرد CNS باشند. تغییرات پاتولوژیک در فشار داخل جمجمه به اختلال عملکرد CNS منجر خواهد شد. مهمترین روش مورد استفاده جهت اندازه گیریICP  استفاده از پونکسیون لومبر (LP) میباشد که روش تهاجمی بوده و با درد همراه است ولی با این وجود روش حساس بوده و گاها با عوارض و کنتراندیکاسیونهایی همراه است. در این بررسی ما بر آن شدیم تا تعیین نماییم آیا هیچ رابطه ای بینIOP  (آسان, غیرتهاجمی, ارزان و بی خطر) و ICP وجود دارد یا خیر؟ مواد و روش ها: براساس یکی از مطالعات انجام شده قبلی تعداد نمونه های مورد نیاز 50 نمونه برآورد شد که از بیماران بستری در بخش نورولوژی دو تا از بیمارستان های بزرگ دانشگاه تهران به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. تمام بیماران به دلایل بالینی به عنوان بخشی از Work Up تشخیصی توسط نورولوژیست LP شده و ICP بیماران در یک وضعیت ثابت و با تجهیزات یکسان اندازه گیری و ثبت گردید. فشار داخل چشم بیماران نیز با استفاده از تونومتر شیوتز در هر چشم دوبار اندازه گیری شده و میانگین چهار اندازه گیری فوق به عنوان IOP بیمار تعیین شد (توسط چشم پزشکی که از میزان ICP بیماران اطلاعی نداشت). ملاک های خروج بیماران از مطالعه عبارت بودند از: 1) سابقه گلوکوم, 2) سابقه مصرف داروهای تغییر دهنده IOP در طی ماه گذشته, 3) یافته های غیرطبیعی در فوندوسکوپی به غیر از ادم پایی 4) سن کمتر از 15 سال. یافته ها: از 50 بیمار فوق, 29 بیمار مونث (58%) و 21 بیمار مذکر و در محدوده سنی 73-15 سال قرار داشتند. بسته به نوع بیماری زمینه ای, بیماران به هشت گروه مختلف تقسیم شدند. 25 بیمار ICP بالا داشتند که در این بیماران IOP (%92) نیز بالا بوده و تمامی بیمارانی که ICP طبیعی داشتند. فشار داخل چشم نیز طبیعی بوده است. تجزیه و تحلیل آماری که با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (ویرایش 10) صورت گرفته, ضریب همبستگی بین دو متغیر عمده 0.912 بوده (P<0.001) و براساس مدل رگرسیون فرمول زیر جهت تعیین رابطه بین ICP و IOP حاصل گردید IOP-4.86), (ICP=1.16.بحث و نتیجه گیری: اگر چه LP هنوز بهترین روش اندازه گیری ICP است ولی با توجه به همبستگی قابل ملاحظه بین IOP و ICP و غیرتهاجمی, بیخطر, راحت و ارزان بودن اندازه گیری IOP در مقایسه باICP  ممکن است اندازه گیری IOP در برخی موارد خاص قابل توجیه باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حریرچیان، محمدحسین، ملک مدنی، محمدحسین، صابری، هوشنگ، و سجادی، احمد. (1382). رابطه بین فشار داخل جمجمه ای و فشار داخل چشم. مجله چشم پزشکی ایران، 16(4)، 87-90. SID. https://sid.ir/paper/53181/fa

  Vancouver: کپی

  حریرچیان محمدحسین، ملک مدنی محمدحسین، صابری هوشنگ، سجادی احمد. رابطه بین فشار داخل جمجمه ای و فشار داخل چشم. مجله چشم پزشکی ایران[Internet]. 1382؛16(4):87-90. Available from: https://sid.ir/paper/53181/fa

  IEEE: کپی

  محمدحسین حریرچیان، محمدحسین ملک مدنی، هوشنگ صابری، و احمد سجادی، “رابطه بین فشار داخل جمجمه ای و فشار داخل چشم،” مجله چشم پزشکی ایران، vol. 16، no. 4، pp. 87–90، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/53181/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی






  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )