مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,030

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پارگی وسیع شبکیه (Giant retinal tear) روش و نتیجه جراحی با مایع پرفلویوروکربن و تامپوناد سیلیکون

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 51

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف: بررسی نتایج آناتومیک و بالینی ویترکتومی عمیق با کمک مایع پرفلوئوروکربن (PFCL) و تامپوناد روغن سیلیکون (SO) در بیماران با پارگی وسیع شبکیه (Giant retinal tear) روش: جهت درمان GRT، ویترکتومی عمیق با کمک  PFCL و تامپوناد با روغن سیلیکون در 20 چشم از 20 بیمار طی سالهای 1375-1378 در بیمارستان فارابی تهران انجام شد. شش مورد ایدیوپاتیک، پنج مورد میوپی بالا، پنج مورد ترومای غیر نافذ، سه مورد ترومای نافذ چشمی و نیز در یک مورد بدنبال عمل یافته ها: موفقیت آناتومیک %80 16) مورد ( پس از یک عمل و در نهایت به میزان %95 19) مورد( بود. بهبودی بینایی با دیدی بهتر از 5.200 در 17 مورد دیده شده نتیجه بینایی به اندازه GRT بستگی نداشته بلکه به میزان PVR قبل از عمل ارتباط داشته است. تفاوت بارزی در نتیجه آناتومیک یا فانکشنال جراحی GRT با زمینه تروما و یا غیر ترومائی وجود نداشته است. روغن سیلیکون در 11 مورد از چشم خارج گردید که در یک مورد منجر به دکلمان مجدد گردید. نتیجه گیری: ویترکتومی با PFCL همراه تامپوناد با روغن سیلیکون در GRT شانس موفقیت بالایی دارد. PVR عامل شکست عمل می باشد بویژه در مواردی که نیاز به خروج سیلیکون وجود دارد.  

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ریاضی اصفهانی، محمد، لاشییی، علیرضا، و احمدزاده، احمد. (1379). پارگی وسیع شبکیه (Giant retinal tear) روش و نتیجه جراحی با مایع پرفلویوروکربن و تامپوناد سیلیکون. مجله چشم پزشکی ایران، 12(3)، 47-51. SID. https://sid.ir/paper/53131/fa

  Vancouver: کپی

  ریاضی اصفهانی محمد، لاشییی علیرضا، احمدزاده احمد. پارگی وسیع شبکیه (Giant retinal tear) روش و نتیجه جراحی با مایع پرفلویوروکربن و تامپوناد سیلیکون. مجله چشم پزشکی ایران[Internet]. 1379؛12(3):47-51. Available from: https://sid.ir/paper/53131/fa

  IEEE: کپی

  محمد ریاضی اصفهانی، علیرضا لاشییی، و احمد احمدزاده، “پارگی وسیع شبکیه (Giant retinal tear) روش و نتیجه جراحی با مایع پرفلویوروکربن و تامپوناد سیلیکون،” مجله چشم پزشکی ایران، vol. 12، no. 3، pp. 47–51، 1379، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/53131/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )