مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,034

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کارآزمایی بالینی تاثیر تزریق داخل چشمی جنتامایسین و کلیندامایسین در پیشگیری از بروز اندوفتالمیت حاد باکتریال ناشی از ضربات نافذ چشمی

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 12

چکیده

 هدف: تعیین تاثیر تزریق داخل چشمی جنتامایسین و کلیندامایسین در پیشگیری از بروز اندوفتالمیت حاد ناشی از ضربات نافذ چشمی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فارابی تهران از فروردین 1381 تا پایان آذرماه 1382.روش اجرا: تحقیق به روش کار آزمایی بالینی دو سو کور با توزیع تصادفی نمونه ها انجام شد. 177 چشم از 177 بیمار وارد مطالعه شدند. به دنبال ترمیم اولیه چشم ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه آزمون شامل 95 چشم, 0.1 cc آنتی بیوتیک شامل 40 میکروگرم جنتامایسین و 45 میکروگرم کلیندامایسین داخل چشی (اتاق قدامی یا ویتره) دریافت می کردند. گروه شاهد شامل 82 چشم که تزریق داخل چشمی دریافت نمی کردند. هر دو گروه آنتی بیوتیک زیر ملتحمه سیستمیک و تاپیکال دریافت کردند و در 2 هفته معاینات پیگیری انجام شد.نتایج: میزان بروز اندوفتالمیت در گروه شاهد 4 مورد از 82 مورد (4.85%) بود و در گروه آزمون علایمی دال بر ایجاد اندوفتالمیت مشاهده نگردید (P=0.29) بروز اندوفتالمیت با جسم خارجی داخل چشمی, پارگی کپسول خلفی لنز و آسیب نافذ ویتره ارتباط معنی دار داشت (به ترتیب P<0.001, P=0.002 و (P=0.02. هیچ عارضه ای ناشی از تزریق داخل چشمی مشاهده نشد.نتیجه گیری: به نظر می رسد که تزریق داخل چشمی جنتامایسین و ملیندامایسین در پایان عمل ترمیم اولیه در پیشگیری از بروز اندوفتالمیت حاد اکتریال پس از صدمات نافذ چشمی موثر است. لذا توصیه می شود حداقل در مواردی که جسم خارجی داخل چشمی, پارگی کپسول خلفی لنز یا آسیب نافذ ویتره وجود دارد, از آن به عنوان پیشگیری استفاده شود .

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نیلی احمدآبادی، مهدی، پیری، نیلوفر، مواسات، مرتضی، فقیهی حبیب آبادی، هوشنگ، کارخانه، رضا، لاشییی، علیرضا، جوادیان، احمد، منصوری، محمدرضا، طباطبایی، سیدعلی، فره وش، محمدصادق، ریاضی اصفهانی، محمد، میرشاهی، سیداحمد، و اصغری، حسین. (1383). کارآزمایی بالینی تاثیر تزریق داخل چشمی جنتامایسین و کلیندامایسین در پیشگیری از بروز اندوفتالمیت حاد باکتریال ناشی از ضربات نافذ چشمی. مجله چشم پزشکی ایران، 17(1)، 5-12. SID. https://sid.ir/paper/53083/fa

  Vancouver: کپی

  نیلی احمدآبادی مهدی، پیری نیلوفر، مواسات مرتضی، فقیهی حبیب آبادی هوشنگ، کارخانه رضا، لاشییی علیرضا، جوادیان احمد، منصوری محمدرضا، طباطبایی سیدعلی، فره وش محمدصادق، ریاضی اصفهانی محمد، میرشاهی سیداحمد، اصغری حسین. کارآزمایی بالینی تاثیر تزریق داخل چشمی جنتامایسین و کلیندامایسین در پیشگیری از بروز اندوفتالمیت حاد باکتریال ناشی از ضربات نافذ چشمی. مجله چشم پزشکی ایران[Internet]. 1383؛17(1):5-12. Available from: https://sid.ir/paper/53083/fa

  IEEE: کپی

  مهدی نیلی احمدآبادی، نیلوفر پیری، مرتضی مواسات، هوشنگ فقیهی حبیب آبادی، رضا کارخانه، علیرضا لاشییی، احمد جوادیان، محمدرضا منصوری، سیدعلی طباطبایی، محمدصادق فره وش، محمد ریاضی اصفهانی، سیداحمد میرشاهی، و حسین اصغری، “کارآزمایی بالینی تاثیر تزریق داخل چشمی جنتامایسین و کلیندامایسین در پیشگیری از بروز اندوفتالمیت حاد باکتریال ناشی از ضربات نافذ چشمی،” مجله چشم پزشکی ایران، vol. 17، no. 1، pp. 5–12، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/53083/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )