مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران (IRANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES AND TROPICAL MEDICINE) | سال:1388 | دوره:14 | شماره:46 | صفحه شروع:27 | صفحه پایان:32

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,157

دانلود:

192

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جراحت ناشی از نیدل استیک شدن و عوامل همراه آن در دو گروه پرسنل پرستاری و کارگران خدماتی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 32

چکیده

 سابقه و هدف: نیدل استیک شدن به مفهوم آسیب نفوذی جلدی ناشی از وسایل پزشکی نوک تیز در صورت آلوده بودن به خون یا ترشحات بدن بیماران, بزرگترین خطری است که می تواند کارکنان خدمات بهداشتی درمانی را تهدید کند. آسیب ناشی از سر سوزن موجب 80 تا 90 درصد انتقال بیماریهای عفونی به این افراد می شود. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی نیدل استیک شدن در چهار بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی دولتی شهر اردبیل صورت گرفت.روش بررسی: این مطالعه مقطعی که در سال 1387 انجام شد. فراوانی نیدل استیک شدن در طی 5 سال گذشته و برخی عوامل همراه آن, از نظر خود آسیب دیدگان با طراحی دو پرسش نامه بررسی شد. محتوای پرسش نامه ها با بحث گروهی و رفع نکات مبهم تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی و برای مقایسه آماری از آزمون تی یا مجذور کای استفاده گردید.یافته ها: از 137 نفر از کارگران شرکت خدماتی 53% (72 نفر) در طی 5 سال گذشته نیدل استیک شده بودند. بیشترین میزان حادثه در شیفت صبح و در آزمایشگاه, سی سی یو و بخش جراحی و اتاق عمل بود. انداختن اشتباهی سر سوزن و اشیا نوک تیز در زباله های معمولی در بیش از 50 درصد موارد علت این اتفاق ذکر شده بود.از 431 نفر از پرسنل پرستاری 55% دچار نیدل استیک شده بودند. 55% از موارد آسیب در شیفت صبح اتفاق افتاده بود. شیفت کاری نقش معنی داری در نیدل استیک شدن داشت. بیشترین نسبت حادثه در بخش های سوختگی, اطفال, هماتولوژی, قلب, ای سی یو و اورژانس روی داده بود. عوامل مختل کننده تمرکز شامل (شلوغی شیفت کاری, حواس پرتی و خستگی) بیش از حد در 51% موارد عامل نیدل استیک شدن بوده اند.نتیجه گیری: بیش از نیمی از کارکنان بالقوه در معرض آلودگی قرار داشته اند. میزان تقریبی برآورده شده برای بروز نیدل استیک به ازا نفر سال در پرستاران 0.46 نفر در سال و در کارگران خدماتی 0.29 نفر در سال بود. در هر دو گروه کارگران و پرستاران بیشترین موارد NS شدن در شیفت کاری صبح روی داده است. توجه ویژه برای پیشگیری, با انجام مداخلات کلیدی و پایش آنها می تواند در کاهش آسیبهای شغلی موثر باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID