مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تنفس | سال:1382 | دوره:2 | شماره:7 | صفحه شروع:61 | صفحه پایان:68

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,075

دانلود:

65

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر در شکست درمان سل

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 68

کلیدواژه

چکیده

 سابقه و هدف: سل یکی از قدیمی ترین بیماری‌های شناخته شده انسان است که علی‌رغم دستاوردهای بزرگ بشری, هنوز هم به عنوان یک معضل بهداشتی عظیم جوامع باقی مانده است, چرا که با توجه به مشکلات اقتصادی, ‌اجتماعی و ‌غفلت در درمان سل و بعلاوه اپیدمی HIV, در بسیاری از کشورها تعداد زیادی بیمار اسمیر مثبت وجود دارند که اغلب بدون تشخیص مانده‌اند. از سوی دیگر عدم مراجعه بیمار بعد از شروع شکایات و عدم تشخیص به موقع و درمان توسط پزشک , ‌درمان ناکافی, تجویز نادرست داروهای ضد سل, مشکلات مالی بیماران در تامین دارو, فقدان دانش بیماران بدلیل عدم اطلاع کافی آنها در مورد بیماری‌شان و قطع داروها منجر به پیدایش موارد مقاوم سل می شود . با توجه به مشکلاتی که در درمان سل مقاوم وجود دارد شناسایی عوامل شکست در درمان سل و عوامل ایجاد کننده مقاومت مهم به نظر می‌رسد. ‌ مواد و روش ها: این تحقیق بصورت Case-control و مستمر (Sequential) انجام شد و شامل بیماران بستری در بخش سل و مراجعه کننده به درمانگاه سل بااسمیر خلط مثبت که بعد از پنج ماه درمان, اسمیر خلط آن‌ها هم‌ چنان مثبت باقی مانده یا در ابتدای درمان خلط منفی و پس از 2 ماه درمان, آزمایش خلط مثبت داشته‌اند (شکست درمان Failure ) بود . در این تحقیق 80 نفر بیمار و 80 نفر (افرادی که بعد از درمان ضد سل Cat-I بهبود یافته‌اند) به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد که از نظر جنس و سن با گروه اول هم خوانی داشتند.یافته ها: در این مطالعه , 80 بیمار (44 مونث و 36 مذکر ) با میانگین سنی 28 سال (73 – 15 سال) و 80 نفر شاهد (41 مؤنث و 39 مذکر) با میانگین سنی 29 سال (70 – 16 سال) بودند از نظر ملیت و مهاجرت بین دو گروه اختلاف معناداری دیده نشد( p>0.05). از نظر وضعیت اقتصادی اختلاف معنادار بین دو گروه وجود نداشت (p>0.05). از نظر وضعیت تحصیلات ارتباط معناداری بین دو گروه (p<0.05) وجود داشت میزان تحصیلات بالا تر در گروه شاهد دیده شد و بیشتر از 3/2 بیماران (6/82%) تحصیلاتی در حد بی سواد و ابتدایی داشتند. از نظر محل زندگی, شهر, حاشیه نشینی و روستایی بین دو گروه اختلاف معناداری دیده نشد.در بررسی ما دیده شد که شروع درمان چهار دارویی (Cat-I) ارتباط معناداری با گروه بیمار (p<0.05) داشته است. شروع این رژیم عامل موثری در جلوگیری از شکست درمان سل بود و همینطور دوره درمان کامل و تحت نظارت و بستری و تحت کنترل بودن ارتباط معناداری را نشان داد (p<0.05) . از نظر شروع شکایات بیمار تا مراجعه به پزشک و شروع درمان قطعی (تاخیر کلی) اگر بیشتر از 8 هفته باشد اختلاف معناداری بین دو گروه دیده نمی شود اما اگر کمتر از این مدت باشد اختلاف معناداری (p<0.05 )دیده می‌شود که نشان می‌دهد مراجعه هر چه سریع‌تر بیمار و تشخیص و شروع درمان هر چه سریع‌تر بوسیله پزشک (کمتر از 8 هفته ) عامل موثری درجلوگیری از شکست درمان سل و مقاومت دارویی است .از نظر آگاهی دادن به بیمار در مورد بیماری سل و چگونگی درمان و مدت آن بین دو گروه اختلاف معنادار (p<0.05) وجود دارد. نتیجه گیری و پیشنهادات: بنابراین کنترل دقیق و تحت نظارت سل DOTS, کاهش تاخیر در شروع درمان قطعی سل و آگاهی دادن به بیماران در مورد بیماری‌شان و درمان و تجویز صحیح دارو توسط پزشکان و شروع رژیم درمانی چهار دارویی و مدت کامل درمان سل می تواند از عوامل موثر در جلوگیری از شکست درمان و مقاومت دارویی سل باشد .

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID