مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آموزش در علوم انتظامی
سال:1398 | دوره:6 | شماره:22
صفحه شروع:11 | صفحه پایان:60

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

350

دانلود:

162

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه بین آموزش ضمن خدمت با کارایی و اثربخشی کارکنان ناجا در شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 60

چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین آموزش ضمن خدمت با کارایی و اثربخشی کارکنان ناجا در شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان ناجا در شهر تهران می باشد که حجم آنها طبق آخرین آمار در سال مذکور مجموعاً 485 نفر می باشد. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای, 214 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل سه پرسش نامه آموزش ضمن خدمت, کارایی و اثربخشی کارکنان می باشد. روایی هر سه پرسشنامه توسط صاحبنظران تایید شد و پایایی پرسش نامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ, برای پرسشنامه آموزش ضمن خدمت (81/0), کارایی کارکنان (85/0), اثربخشی کارکنان (86/0) برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین میزان آموزش ضمن خدمت با کارایی و اثربخشی کارکنان ناجا در شهر تهران رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که میزان آموزش ضمن خدمت با ابعاد کارایی (تساوی, سرعت در کار, همسویی, استفاده از تجهیزات و امکانات) و ابعاد اثربخشی کارکنان (انگیزش, مسئولیت پذیری, مشارکت در تعیین اهداف, پذیرفتن تغییر, تعهد سازمانی, خلاقیت و نوآوری) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.