video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

996

دانلود:

563

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تهیه نمونه بافته های نرم به روشهای سریع و معمولی جهت استفاده در میکروسکوپ الکترونی از نوع ترانسمیشن

صفحات

 صفحه شروع 106 | صفحه پایان 117

چکیده

 نیاز به درمان طولانی جهت تهیه نمونه های بافتی برای استفاده در میکروسکوپ الکترونی از نوع ترانسمیشن (TEM) و استفاده از مواد فوق العاده فرار و در ضمن سرطان زا مانند پروپیلن اکسید در تهیه نمونه ها استفاده بهینه از این دستگاه موثر در تشخیص و تحقیقات بیولوژیک را مشکل زا مینماید. در این مطالعه نمونه بافتهای نرم کبد, پوست, مغز و روده موش سوری, با استفاده از روش سریع که طول زمان عملیات آن 6 ساعت پیشنهاد می شود و روش معمولی که زمانی به طول 74 ساعت نیاز داشت, مقایسه گردیدند. در انجام روش سریع, اندازه نمونه بافتی به نیم میلی متر مکعب تقلیل داده شد, از بافر کلوییدین - اسید کلریدریک جهت ایجاد تسهیل در نفوذ اسمیوم تتروکسید در بافت استفاده گردید و انجماد رزین در 85 درجه سانتی گراد انجام پذیرفت. در اجرای هر دو روش استفاده از استون به عنوان یک حلال کم ضرر به جای پروپیلن اکسید در تهیه نمونه ها مقایسه و سلولهای بافتهای مورد مطالعه از نظر ظاهری و تغییرات مورفومتریک در ارگانلهای آنها مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی کیفیت سلولها در کلیه بافتهای مورد مطالعه تشابه نزدیک آنها را نشان میدهد. در این مطالعه نشان داده شد که جایگزین استون به جای پروپیلن اکسید تهیه نمونه ها را از نظر زمانی کوتاهتر و همگنی عملیات را ساده تر مینماید. مقایسه مورفومتریک (P<0.05) در بین ارگانلهای یکسان سلولهای تحت مطالعه تغییرات معنی داری را با توجه به تغییرات ایجاد شده در روش عملیات و جایگزین حلال استون با پروپیلن اکسید نشان داد. بنابراین, با مقایسه روش معمولی با استفاده از پروپیلن اکسید, روش سریع با استفاده از استون در تهیه نمونه های بافتی نرم برای استفاده در TEM تحت شرایط پیشنهادی دراین تحقیق می تواند راحت تر باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اکبری، سهراب، و نیلی احمدآبادی، حسن. (1382). مقایسه تهیه نمونه بافته های نرم به روشهای سریع و معمولی جهت استفاده در میکروسکوپ الکترونی از نوع ترانسمیشن. مجله علوم پایه پزشکی ایران، 6(2 (پیاپی 18))، 106-117. SID. https://sid.ir/paper/52405/fa

  Vancouver: کپی

  اکبری سهراب، نیلی احمدآبادی حسن. مقایسه تهیه نمونه بافته های نرم به روشهای سریع و معمولی جهت استفاده در میکروسکوپ الکترونی از نوع ترانسمیشن. مجله علوم پایه پزشکی ایران[Internet]. 1382؛6(2 (پیاپی 18)):106-117. Available from: https://sid.ir/paper/52405/fa

  IEEE: کپی

  سهراب اکبری، و حسن نیلی احمدآبادی، “مقایسه تهیه نمونه بافته های نرم به روشهای سریع و معمولی جهت استفاده در میکروسکوپ الکترونی از نوع ترانسمیشن،” مجله علوم پایه پزشکی ایران، vol. 6، no. 2 (پیاپی 18)، pp. 106–117، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/52405/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی