video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,498

دانلود:

178

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جداسازی و تخلیص هورمون گنادوترپین جفتی انسان (hCG) از ادرار خانمهای باردار

صفحات

 صفحه شروع 215 | صفحه پایان 222

چکیده

 هدف از این مطالعه یافتن بهترین روش برای جداسازی هورمون hCG از ادرار و در نهایت تخلیص آن می باشد. روش های مختلفی برای جداسازی این هورمون از ادرار پیشنهاد شده است. در این مطالعه روش های جذبی (جذب بر روی کریستال اسیدبنزوئیک), ترسیبی (ترسیب با استفاده از استن سرد) و اولترافیلتراسیون (با استفاده از فیلتر مسطح) با یکدیگر مقایسه شده اند. جهت تخلیص هورمون hCG به ترتیب از ستون های کروماتوگرافی تعویض آنیونی (DEAE Sephadex A50) و ژل فیلتراسیون(Sephadex G100)  استفاده شد. هورمون خالص شده با استفاده از تکنیک وسترن بلاتینگ شناسایی شد. خلوص و جرم ملکولی  hCG(حدود 50000 دالتون) و زیرواحدهای آن (30000 و 20000 دالتون) با استفاده از روش الکتروفورز SDS PAGE تعیین گردید. وجود اسید سیالیک بر روی هورمون خالص شده و زیر واحدهایش با استفاده از کیت شناسایی اسیدسیالیک بر روی غشاء مورد تایید قرار گرفت. ضریب خاموشی مولی هورمون hCG خالص شده در آب مقطر(10420 cm-1-1. mole-1)  تعیین گردید. راندمان به دست آمده از روش های مختلف جداسازی هورمون hCG از ادرار برای روش های جذب سطحی بر روی کریستال های اسیدبنزوئیک, ترسیب با استن سرد و اولترافیلتراسیون با استفاده از فیلتر مسطح به ترتیب 56.6% , 88.6% و 92.3% محاسبه شد. پتانسی هورمون خالص شده با استفاده از روش های ایمونولوژیک  17560 IU/mgبه دست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رجبی، امید، وارسته، عبدالرضا، حسیندخت، محمدرضا، و فضلی بزاز، بی بی صدیقه. (1380). جداسازی و تخلیص هورمون گنادوترپین جفتی انسان (hCG) از ادرار خانمهای باردار. مجله علوم پایه پزشکی ایران، 4(4 (پیاپی 12))، 215-222. SID. https://sid.ir/paper/52366/fa

  Vancouver: کپی

  رجبی امید، وارسته عبدالرضا، حسیندخت محمدرضا، فضلی بزاز بی بی صدیقه. جداسازی و تخلیص هورمون گنادوترپین جفتی انسان (hCG) از ادرار خانمهای باردار. مجله علوم پایه پزشکی ایران[Internet]. 1380؛4(4 (پیاپی 12)):215-222. Available from: https://sid.ir/paper/52366/fa

  IEEE: کپی

  امید رجبی، عبدالرضا وارسته، محمدرضا حسیندخت، و بی بی صدیقه فضلی بزاز، “جداسازی و تخلیص هورمون گنادوترپین جفتی انسان (hCG) از ادرار خانمهای باردار،” مجله علوم پایه پزشکی ایران، vol. 4، no. 4 (پیاپی 12)، pp. 215–222، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/52366/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی