مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,057

دانلود:

1,051

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی مؤلفه های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری

صفحات

 صفحه شروع 251 | صفحه پایان 283

چکیده

 هدف: یکی از عوامل دخیل و مؤثر در توسعه کشور, نظام اداری سالم و کارآمد است؛ چراکه نظام اداری, سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیت ها برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده و ابزاری برای پیاده سازی برنامه های توسعه محسوب می شود. از سوی دیگر, از جمله عوامل تهدید کننده سلامت اداری در ایران, عوامل اداری و مرتبط با نظام مدیریت منابع انسانی است. از این رو, به دلیل اهمیت و نقشی که سیستم های منابع انسانی در ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد اداری دارند, در پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مؤلفه های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در سازمان های دولتی خواهیم بود. روش: پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل تم صورت گرفته است و برای استخراج مؤلفه های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری با 19 نفر از متخصصان سازمان اداری و استخدامی کشور با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند مصاحبه انجام شده است. یافته ها: مؤلفه های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در قالب 6 تم اصلی, 16 تم فرعی و 67 مفهوم استخراج شد و یافته ها نشان داد که مؤلفه های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری عبارت اند از: شفافیت, پاسخ گویی, شایسته سالاری, عدالت محوری, قانون محوری و کنترل داخلی. نتیجه گیری: سیستم تأمین نیرو در سازمان های دولتی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری بایستی از مقررات, رویه ها و اقدامات شفاف برخوردار بوده و پاسخ گوی اقدامات صورت گرفته باشد و اصل شایسته سالاری و عدالت محوری را در جذب, انتخاب و استخدام در اولویت قرار دهد. همچنین اثربخشی سیستم تأمین نیرو در راستای ارتقای سلامت اداری, در گرو تبعیت رویه ها از قوانین و مقررات و کنترل داخلی فرایندهاست

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ایمانی، حسین، قلی پور، آرین، آذر، عادل، و پورعزت، علی اصغر. (1398). شناسایی مؤلفه های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری. مدیریت دولتی، 11(2 )، 251-283. SID. https://sid.ir/paper/523596/fa

  Vancouver: کپی

  ایمانی حسین، قلی پور آرین، آذر عادل، پورعزت علی اصغر. شناسایی مؤلفه های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری. مدیریت دولتی[Internet]. 1398؛11(2 ):251-283. Available from: https://sid.ir/paper/523596/fa

  IEEE: کپی

  حسین ایمانی، آرین قلی پور، عادل آذر، و علی اصغر پورعزت، “شناسایی مؤلفه های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری،” مدیریت دولتی، vol. 11، no. 2 ، pp. 251–283، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/523596/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی