Start: 2/6/2023 1:47:52 PMEnd: 2/6/2023 1:47:53 PM >> 749

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

354

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر حشره کش پرمترین و علف کش پاراکوات بر شاخص های رشدی و تراکم جمعیت روتیفر آب شیرین (Brachionus calyciflorus)

صفحات

 صفحه شروع 10 | صفحه پایان 20

چکیده

 در این تحقیق سمیت حاد علف کش پاراکوات و حشره کش پرمترین و تأثیر آن ها بر رشد و تولیدمثل روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus, بر اساس دستورالعمل O. E. C. D مطالعه شد. میزان سمیت حاد (LC50 24h) سموم پاراکوات و پرمترین روی روتیفر آب شیرین به ترتیب 541/0 و 997/8 میلی گرم در لیتر به دست آمد. سطح پاسخ روتیفر نسبت به چهار غلظت مختلف از سم پاراکوات (027/0, 054/0, 1/0 و 27/0 میلی گرم در لیتر) و پرمترین (449/0, 899/0, 799/1 و 498/4 میلی گرم در لیتر) با سه تکرار به ازای هر غلظت طی مدت ده روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که جمعیت و نرخ رشد ویژه روتیفرها با افزایش غلظت سموم در محیط کشت به طور معنی داری (05/0>P) کاهش می یابد. بیشترین تراکم جمعیت برای پرمترین و پاراکوات به ترتیب (5/1± 6/56) روتیفر در تیمار حاوی غلظت 449/0 میلی گرم در لیتر و (2± 3/33) در تیمار حاوی غلظت 027/0 میلی گرم در لیتر مشاهده شد. همچنین نرخ رشد ویژه روتیفرها برای پرمترین از 23/0 در تیمار شاهد به صفر در تیمارهای حاوی غلظت های 799/1 و 498/4 میلی گرم در لیتر و برای پاراکوات از 14/0 در تیمار شاهد به صفر در تیمارهای حاوی غلظت های 1/0 و 27/0 میلی گرم در لیتر رسید. نتایج این تحقیق نشان داد که سموم پاراکوات و پرمترین برای روتیفر به ترتیب در ردیف سموم با سمیت زیاد و سمیت متوسط قرار دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی