video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

73

دانلود:

41

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تغییرات زمانی کوتاه مدت رواناب، غلظت رسوب در کاربری های اراضی مختلف و دو شدت بارش

صفحات

 صفحه شروع 2 | صفحه پایان 13

چکیده

 تغییر کاربری اراضی بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک و در نتیجه آن بر مولفه های هیدرولوژیکی مانند حجم روان آب و غلظت رسوب تاثیر می گذارد. اطلاعات کمی درباره تغییر پذیری زمانی این مولفه های هیدرولوژیکی در کاربری ها و شدت بارش های مختلف وجود دارد, لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر کاربری های مختلف اراضی بر زمان شروع روان آب, حجم روان آب و غلظت رسوب در دو شدت انتخابی است. به این منظور با استفاده از شبیه ساز باران اثر دو شدت بارش 51 و 86 میلی متر بر ساعت در چهار کاربری مرتع, عدس, کاه و کلش و زمین بایر در پلات یک متر مربعی در ایجاد روان آب و رسوب در پایگاه تحقیقاتی دانشگاه گنبد مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین تغییرات زمانی میزان روان آب و غلظت رسوب برای مدت 30 دقیقه در فواصل زمانی 6 دقیقه برای هر کاربری اندازه گیری شد. نتایج تحقیق حاکی از تفاوت معنی دار زمان شروع روان آب, حجم روان آب و غلظت رسوب در سطح احتمال پنج درصد در دو شدت بارش مورد مطالعه با توجه به نوع کاربری بود. حجم روان آب و غلظت رسوب در همه ی بازه های زمانی مورد بررسی در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی داری داشت. حجم روان آب در کاربری های مختلف در شدت های بارش 51 و 86 میلی متر بر ساعت به ترتیب از 3/2 تا 24 لیتر و از 38/6 تا 8/46 لیتر در 30 دقیقه متغیر بود. هم چنین غلظت رسوب در شدت بارش 86 میلی متر بر ساعت به ترتیب در کاربری مرتع, عدس, کاه و کلش و بایر 59/0, 63/0, 16/1 و 85/1 گرم در لیتر و در شدت بارش 51 میلی متر به ترتیب 35/0, 48/0, 79/0 و 26/1 گرم در لیتر بود. در دو شدت بارش مورد بررسی, اختلاف میانگین حجم روان آب و غلظت رسوب در کاربری های مطالعه شده با آزمون T-استودنت نشان دهنده تفاوت معنی داری بود. هم چنین نتایج آزمون T-استودنت نشان داد که حجم روا ن آب به غیر از کاربری عاری از پوشش, در بقیه کاربری های مورد مطالعه تفاوت معنی داری در سطح %5 دارند و غلظت رسوب فقط در پلات کاربری مرتع در سطح %5 اختلاف معنی داری دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  روحانی، ح.، و قره محمودلو، س.، و ترکاشوند، ط.، و کاشانی، م. (1396). تغییرات زمانی کوتاه مدت رواناب, غلظت رسوب در کاربری های اراضی مختلف و دو شدت بارش. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), 30(114 ), 2-13. https://sid.ir/paper/523517/fa

  Vancouver: کپی

  روحانی حامد، قره محمودلو سودابه، ترکاشوند طهمینه، کاشانی مجتبی. تغییرات زمانی کوتاه مدت رواناب, غلظت رسوب در کاربری های اراضی مختلف و دو شدت بارش. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی). 1396 [cited 2023January30];30(114 ):2-13. Available from: https://sid.ir/paper/523517/fa

  IEEE: کپی

  روحانی، ح.، قره محمودلو، س.، ترکاشوند، ط.، کاشانی، م.، 1396. تغییرات زمانی کوتاه مدت رواناب, غلظت رسوب در کاربری های اراضی مختلف و دو شدت بارش. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), [online] 30(114 ), pp.2-13. Available: https://sid.ir/paper/523517/fa.