مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

526

دانلود:

263

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقاله مروری: فقر و توسعه پایدار محیط زیست ( با تأکید بر نقش جنسیت)

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل های آینده در برآوردن احتیاجات خود تأمین مینماید. باید توجه نمود که برای رسیدن به پایداری نیازمند شرایط مطلوب اقتصادی-اجتماعی هستیم. تا زمانی که مسئله فقر نادیده انگاشته شود نمی توان بر یک پایداری طولانی مدت در تمامی زمینه ها به ویژه زیست محیطی امیدوار بود. وجود تفاوت های جنسیتی در جوامع بشری پدیده طبیعی نیست, بلکه این امر محصول روابط اجتماعی, اقتصادی و سیاسی حاکم بر آن است که برایند این امر منجر به دسترسی متفاوت افراد بر منابع و امکانات می گردد. زنان به عنوان یکی از گروه های اصلی در حفظ محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار, باید نقش و نیازهای متمایز آنها مورد توجه قرارگیرد. از این رو تمرکز بر ریشه کنی فقر, برابری جنسیتی و توانمندسازی آنان در حفظ منابع طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده است. هدف تحقیق بررسی دقیق ارتباط بین جنسیت و مدیریت محیط زیست بوده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی