مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات ملی
سال:1397 | دوره:19 | شماره:2 (74)
صفحه شروع:129 | صفحه پایان:144

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

313

دانلود:

67

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رادیکالیسم تکفیری، هویت و پست مدرنیسم

صفحات

 صفحه شروع 129 | صفحه پایان 144

چکیده

رادیکالیسم به عنوان عارضه ای در مواجهه با دستاوردهای بنیاد افکن مدرنیسم در عصر حاضر تلقی می شود که گاه منجر به پناه جستن گروه های رادیکال به شیوه های تروریستی و تلاش برای تحقق آرمانشهر برآمده از دوران سلف صالح شده است.در راستای فهم این پدیده, سوال اصلی مقاله این است آیا می توان این گروه ها را در رسته جریان های پسامدرن قرار داد یا بنا به نظرات رایج, متعلق به عصر مدرن و یا حتی برآمده از نظم سنتی هستند؟ این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی, در ضمن مطالعه ای اسنادی ملهم از دیدگاه های والتر لاکوئر و شانتال موفه نشان می دهد که در تبیین افراطی گری کنونی, قالب های تنگ مدرن نارسا بوده و مهم تر ازآن خود آنها برآمده از استلزامات دنیای مدرن هستند, طوری که حتی احیای خلافت در رادیکالیسم دینی از منظر مومنان بدان, وسیله ای برای هدف غایی تغییر نظم جهانی مدرن است, و از آنجا که پدیده های تندروانه فعلی پدیده هایی هویتی, دگرساز و غیریت پرور هستند که با دشمن سازی و با برداشتی دیگرگونه از هویت, در صدد تعریف و اثبات خویش از راه های خشونت آمیز برآمده اند, بنابراین تحلیل رادیکالیسم تکفیری در دامان پست مدرنیسم قابل فهم تر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی