مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روانشناسی افراد استثنایی
سال:1396 | دوره:7 | شماره:26
صفحه شروع:159 | صفحه پایان:176

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

357

دانلود:

206

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه تاب آوری و شادکامی والدین با مشکلات رفتاری دانش آموزان ابتدایی

صفحات

 صفحه شروع 159 | صفحه پایان 176

چکیده

 هدف این پژوهش بررسی رابطه تاب آوری و شادکامی والدین با مشکلات رفتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان بودند که در سال 94- 1393 به تحصیل اشتغال داشتند. از این جامعه آماری تعداد 120 نفر به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه تاب آوری, شادکامی و فرم والدین فهرست رفتاری کودک استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از همبستگی پیرسون, رگرسیون همزمان و تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد بین تاب آوری والدین با مشکلات عاطفی, اضطرابی, بیش فعالی و رفتار مقابله ای دانش آموزان رابطه منفی معناداری وجود داشت. همچنین شادکامی والدین با مشکلات عاطفی, اضطرابی, جسمانی, بیش فعالی, رفتار مقابله ای و مشکلات سلوک دانش آموزان رابطه منفی معنادار داشت. تاب آوری والدین پیش بینی کننده مشکلات بیش فعالی دانش آموزان و شادکامی والدین پیش بینی کننده مشکلات عاطفی, اضطرابی, جسمانی, رفتار مقابله ای و سلوک دانش آموزان بود. همچنین بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر ابعاد مشکلات رفتاری تفاوتی وجود نداشت. بنابراین, نتایج نشان دهنده اهمیت تاثیر ویژگی های والدین بر مشکلات رفتاری دانش آموزان دختر و پسر بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی