مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روانشناسی افراد استثنایی
سال:1396 | دوره:7 | شماره:25
صفحه شروع:97 | صفحه پایان:119

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

102

دانلود:

40

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر آموزش برنامه سال های باورنکردنی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 119

چکیده

 هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه سال های باورنکردنی بر مهارت های اجتماعی کودکان با کم توانی ذهنی خفیف بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان 6 تا 11 سال با کم توانی ذهنی بودند که در سال تحصیلی 96-1395 در مدارس استثنایی شهرستان خمینی شهر به تحصیل اشتغال داشتند. با روش تصادفی ساده 30 کودک همراه با والدین آن ها به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه قرار داده شدند. برنامه سال های باورنکردنی طی 12 جلسه به صورت هفته ای یک جلسه به والدین گروه آزمایش آموزش داده شد. طی این مدت شرکت کنندگان گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. ابزار پژوهش مقیاس مهارت های اجتماعی بود. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که برنامه سال های باورنکردنی بر مهارت های اجتماعی و مولفه های آن در زمینه های قاطعیت, خویشتن داری و همکاری تاثیر معنادار داشته است. بنا بر نتایج حاضر می توان از برنامه سال های باورنکردنی به والدین, جهت افزایش مهارت های اجتماعی کودکان کم توان ذهنی خفیف استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی