مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روانشناسی افراد استثنایی
سال:1396 | دوره:7 | شماره:25
صفحه شروع:75 | صفحه پایان:95

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

351

دانلود:

95

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوی توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی: مطالعه موردی مدارس استثنایی گروه کم توان ذهنی شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 95

چکیده

 هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم توان ذهنی بود. پژوهش با روش آمیخته اجرا شد. در بخش کیفی, جامعه آماری شامل کلیه خبرگان آموزش و پرورش و علوم تربیتی بود. نمونه آماری 15 نفر بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی, جامعه آماری شامل تمامی معلمان ابتدایی گروه کم توان ذهنی شهر تهران به تعداد 347 نفر بودند. بر اساس فرمول کوکران تعداد 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. برای تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون و برای تحلیل داده های کمی از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد که الگوی توسعه حرفه ای معلمان شامل سه مولفه محتوا, زمینه و فرایند است. مولفه محتوا با بیشترین بار عاملی در جایگاه اول و مولفه های زمینه و فرایند در مرتبه های بعدی قرار داشتند. شاخص پیش بینی کنندگی حاکی از آن بود که مولفه های توسعه حرفه ای از قدرت بالایی برای پیش بینی توسعه حرفه ای معلمان برخوردارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی