مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: اقتصاد فضا و توسعه روستایی | سال:1399 | دوره:9 | شماره:1 (پیاپی 31) | صفحه شروع:191 | صفحه پایان:218

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

119

دانلود:

80

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اقتصادسیاسی افول دامداری در ایران

صفحات

 صفحه شروع 191 | صفحه پایان 218

چکیده

 بنیاد توسعه اقتصادی هر سرزمینی بر پایه رشد و ترقی فعالیت های مولد آن است. دامداری از جمله فعالیت هایی است که در بعد مکانی و فضایی دارای آثار مهم و بی بدیلی است. ارتباط تنگاتنگ دامداری با معیشت جمعیت, امنیت غذایی و سلامت جامعه بر اهمیت آن می افزاید. علی رغم نقش اقتصادی برجسته دامداری شواهد حاکی از این است که در کشور طی سال های اخیر رکود رو به تزایدی در این بخش تولیدی حاکم شده است. از این رو تلاش گردیده تا به تبیین علل تکانه های رکود دامداری در ایران به تاسی از اقتصاد سیاسی حاکم بر فضا پرداخته شود. بنا به بررسی های صورت گرفته هفت عامل شامل "رویکرد نیولیبرالیستی حاکم بر فضا", "رویکرد سیاست های کلان توسعه", "واردات دام", "سهم دامداری در نظام توزیع ثروت", "قاچاق دام", "رانتیریسم و برتری فعالیت های نامولد در رقابت با تولید" و "تغییرات نرخ تورم" تبیین کننده ی نظام تحولات است. در نهایت, از آنجا که دامدارای همچون سایر بخش های مولد اقتصادی دارای تولید ثروت آنی و فراوان نیست (علی رغم اینکه دارای برد اشتغال زایی است)؛ از سوی دیگر, سرمایه داری حاکم در کشور به دنبال حداکثر سودیابی با حداقل ریسک بوده که توجیه کننده ی انتفاع سرمایه گذاری های کلان و هلدینگ های داخلی و خارجی است؛ بدین سان فعالیت های دامداری در مسیر افول و رکود قرار گرفته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID