مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

257

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات

عنوان

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های هلیکوباکترپیلوری جداشده از بیماران شهرکرمان در سال 1388

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 82

چکیده

 مقدمه: پیامدهای عفونت با هلیکوباکترپیلوری شامل گاستریت, زخم پپتیک و آدنوکارسینومای معده است که در ایران شایع می باشند. از آنجا که الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکترپیلوری از لحاظ جغرافیایی متفاوت می باشد نیاز جدی برای مطالعات منطقه ای وجود دارد.روش: تعداد 63 ایزوله هلیکوباکترپیلوری از فروردین ماه تا آذر ماه 1388 از کشت نمونه های بیوپسی معده 191 بیمار مراجعه کننده به بخش اندوسکوپی بیمارستان افضلی پور شهر کرمان جدا شد. مشخصات دموگرافیک بیماران شامل سن, جنس, علت مراجعه, سابقه مصرف دارو و ... قبل از نمونه برداری ثبت شد و وضعیت حساسیت به شش آنتی بیوتیک رایج در درمان عفونت هلیکوباکترپیلوری, شامل مترونیدازول, کلاریترومایسین, تتراسایکلین, آموکسی سیلین, سیپروفلوکساسین و فورازولیدون بررسی شد. برای تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله ها از روش Modified disk diffusion test استفاده شد. داده ها با استفاده از برنامه SPSS16 تحلیل و برای تعیین معنی داری, آزمون مجذور مربعات مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: میزان مقاومت به مترونیدازول 55.5%, کلاریترومایسین 30.1%, تتراسایکلین 3.1%, آموکسی سیلین 26.9% و سیپروفلوکساسین 7.9% بود و هیچ مقاومتی به فورازولیدون مشاهده نشد. در این مطالعه از 63 ایزوله هلیکوباکترپیلوری 8 ایزوله (12.7%) به هر شش آنتی بیوتیک کاملا حساس بودند, 35 نمونه (55.6%) تنها به یک آنتی بیوتیک مقاوم بودند, 16 نمونه (25.4%) به 2 آنتی بیوتیک و 4 نمونه (6.3%) به 3 آنتی بیوتیک مقاومت نشان دادند. مقاومتی به بیش از 3 دارو مشاهده نشد.نتیجه گیری: با توجه به میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در این مطالعه به نظر می رسد که باید تست تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی در مورد ایزوله های هلیکوباکترپیلوری قبل از شروع درمان انجام شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID