مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

172

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط بین فشار خون و مواجهه با سرما در کارگران کارخانه های لبنی و صنایع غذایی مشهد

صفحات

 صفحه شروع 228 | صفحه پایان 233

چکیده

 مقدمه: بیماریهای قلبی- عروقی و حوادث عروقی مغز از علل شایع مرگ و میر در جهان معاصر است, ریسک فاکتورهایی برای ایجاد هر یک شناخته شده لیکن مواجهات شغلی بحث جدیدی در سال های اخیر بوده است و یکی از اینها مواجهه با سرما می باشد. هدف کلی مطالعه تعیین ارتباط بین مقدار فشار خون و مواجهه شغلی با سرما در کارگران کارخانه های صنایع غذایی و لبنی بود.روش کار: یک مطالعه توصیفی مقطعی بر 365 نفر از کارگران کارخانه های صنایع غذایی و لبنی مشهد در سال 1387 با استفاده از اندازه گیری فشار خون و دمای بدن و تکمیل چک لیست انجام شد و اطلاعات توسط SPSS و آزمون تی و آنالیز رگرسیون با سطح معنی داری p<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: میانگین فشار خون سیستولیک در دو گروه مواجهه و غیر مواجهه به ترتیب 119.34 و 118.06 میلی متر جیوه با p=0.196, میانگین فشار خون دیاستولیک در دو گروه مواجهه و غیر مواجهه به ترتیب 78.66 و  77.19میلی متر جیوه با  p=0.03و میانگین دمای بدن در دو گروه مواجهه و غیر مواجهه به ترتیب 36.99 و 37.00 درجه سانتیگراد با p=0.079 به دست آمد. اختلاف میانگین مقادیر کلسترول HDL و مصرف نمک در بین دو گروه با p=0.000 معنی دار شد.نتیجه گیری: میانگین فشار خون سیستولیک, دیاستولیک و دمای بدن در دو گروه در حدود طبیعی بود, آزمون رگرسیون مشخص نمود, می توان تا حدودی اختلاف فشارخون دیاستولیک را به مواجهه شغلی این گروه با سرما مرتبط دانست.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.