مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد | سال:1389 | دوره:53 | شماره:4 | صفحه شروع:206 | صفحه پایان:213

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

398

دانلود:

80

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اختلالات تنفسی در کارگران در تماس با مواد ارگانوفسفره

صفحات

 صفحه شروع 206 | صفحه پایان 213

چکیده

 مقدمه :حشره کش های ارگانوفسفره کاربرد گسترده ای در کشاورزی برای کنترل آفات دارند. مطالعه های انجام شده مواجهه با این حشره کش ها را با ایجاد علایم تنفسی و اختلال های اسپیرومتری مرتبط دانسته اند. استفاده از لوازم حفاظت فردی مناسب در هنگام کار با این مواد می تواند کارگران را در برابر ایجاد این عوارض محافظت نماید. این مطالعه برای بررسی شیوع علایم تنفسی و اختلال های اسپیرومتری در کارگران در معرض مواجهه شغلی با حشره کش های ارگانوفسفره انجام شده است. این مطالعه مورد شاهدی بر 268 نفر از کارگران شاغل در کارخانه تولید حشره کش های ارگانوفسفره در شهر قزوین انجام شد.روش کار: این مطالعه مورد شاهدی بر 268 نفر از کارگران شاغل در کارخانه تولید حشره کش های ارگانو فسفره در سال 1388 در شهر قزوین انجام شد. یک پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات در مورد ویژگی های اجتماعی- دموگرافیک, مصرف سیگار, و علایم تنفسی در 134 نفر از کارگران در معرض مواجهه با حشره کش های ارگانوفسفره در کارخانه تولید این مواد تکمیل گردید. جهت همین تعداد از کارگران به عنوان گروه کنترل در کارخانه بدون مواجهه با آلاینده تنفسی نیز پرسش نامه تکمیل گردید. برای کارگران در هر دو گروه تست تنفسی اسپیرومتری انجام گردید. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPPS و آزمون تی و همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: درصد بالاتری از کارگران در معرض مواجهه وجود علایم تنفسی شامل سرفه (%17), خلط (19%), خس خس سینه (6%), تنگی نفس (9%), دشواری تنفس (7%) و آسم ریوی (4%) را گزارش کردند. شیوع هر یک از این علایم در کارگران بدون مواجهه به ترتیب 11%, 9%, 1%, 2%, 4%, 1% بود.FVC ,FEV1  و نسبت FEV1/FVC به طور قابل توجهی در کارگران در معرض مواجهه نسبت به کارگران بدون مواجهه پایین تر بود. آنالیز رگرسیون لژستیک نشان داد که خطر وجود یکی از علایم تنفسی در کارگران در معرض مواجهه با حشره کش های ارگانوفسفره در مقایسه با کارگران گروه شاهد حداقل 3.6 برابر افزایش پیدا می کند .(OR=3.6:CI:2.1-6.4)نتیجه گیری: این مطالعه پیشنهاد می کند که علایم تنفسی زیان بار (کاهش عملکرد ریه و علایم تنفسی ) در کارگران در معرض مواجهه با ارگانوفسفات ها افزایش پیدا می کند. همچنین مواجهه طولانی مدت با حشره کش های ارگانوفسفره سبب ایجاد اختلال عملکرد تحدیدی مزمن در ریه می شود. این پدیده در کارگران گروه کنترل مشاهده نشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.





 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID