مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: شیمی و مهندسی شیمی ایران (فارسی) | سال:1395 | دوره:35 | شماره:4 | صفحه شروع:125 | صفحه پایان:136

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

307

دانلود:

99

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی فرایند تبخیر سطحی آب در سد های آبی با استفاده از CFD (مطالعه موردی سد امیرکبیر کرج)

صفحات

 صفحه شروع 125 | صفحه پایان 136

چکیده

 استفاده بهینه از منابع آب موجود به علت هزینه های بالای تامین آب ناشی از افزایش جمعیت و مساله گرم شدن کره ی زمین ضروری می باشد. پژوهشگران حوزه محیط زیست بر این ادعا هستند که سدسازی به علت محبوس کردن آب در پشت سدها نه تنها کمکی برای غلبه بر کمبود آب نکرده است بلکه عاملی تشدید کننده در جهت سرعت خشکسالی می باشد. در این پژوهش با استفاده از CFD پدیده تبخیر سطحی از سد امیر کبیر به عنوان مطالعه موردی در طول یکسال آبی مورد مطالعه قرار گرفت. برای مدل سازی از قانون های حاکم در پدیده انتقال, معادله های ناویراستوکس و مدل VOF استفاده شد. در گام های زمانی0.001  و .000010 ثانیه و در ضخامت لایه مرزی از 0.01 تا 0.06 متر پارامترهای تاثیرگذار در تبخیر سطحی مورد بررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده از مدل محاسباتی شامل اثر دما, شار گرمایی, نرخ انتقال جرم در فصل مشترک گاز ـ مایع, سرعت باد, میزان کل آب تبخیر شده (روزانه, ماهانه, سالیانه) در سامانه مکعبی به دست آمد. داده های تولید شده شبیه سازی از روش CFD با داده های تجربی به دست آمده از سد کرج مورد مقایسه قرار گرفت که همپوشانی مناسبی بین آن ها دیده می شود. همچنین پروفیل دما و نرخ انتقال جرم در سطح آب مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه هایبه دست آمده از شبیه سازی نشان می دهد که تبخیرسطحی عامل تاثیر گذاری برای کاهش ارتفاع سد و حجم آب ذخیره شده در دریاچه پشت سد می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID