مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روانشناسی افراد استثنایی
سال:1395 | دوره:6 | شماره:21
صفحه شروع:23 | صفحه پایان:58

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

713

دانلود:

457

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی توانایی های نیمکره راست و چپ مغز دانش آموزان تیزهوش با و بدون اختلال یادگیری

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 58

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی توانمندی های نیمکره راست و چپ مغز دانش آموزان تیزهوش با و بدون اختلال یادگیری انجام شد. این پژوهش علی - مقایسه ای بر روی 23 دانش آموز تیزهوش با اختلال یادگیری (17 دختر و 6 پسر) و 29 دانش آموز تیزهوش (16 دختر و 13 پسر) در پایه های سوم تا پنجم دبستان شهر شیراز انجام شد. به منظور شناسایی شرکت کنندگان از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. در این پژوهش نسخه چهارم مقیاس هوشی وکسلر کودکان, آزمون غربالگری تشخیص اختلال در خواندن, آزمون تفکر خلاق کودکان تورنس, آزمون ریاضیات کی مت, آزمون خواندن و نارساخوانی و سیاهه ی مشاهده ای تیزهوشی کینگور به عنوان ابزارهای رسمی استفاده شدند و در کنار این آزمون ها وضعیت پیشرفت تحصیلی, کارپوشه و نظرات مربیان نیز مورد توجه قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که در توانمندی های نیمکره راست مغز بین دو گروه در توانمندی های خلاقیت, شوخ طبعی, سرعت پردازش دیداری, حساسیت, هوش سیال و استدلال سیال غیرکلامی تفاوت معناداری وجود دارد و در همه توانمندی های مربوط به نیمکره چپ مغز بین دانش آموزان تیزهوش و دانش آموزان تیزهوش با اختلال یادگیری تفاوت معنادار به دست آمد. با آگاهی از نتایج این پژوهش نظام آموزشی می تواند گام مهمی در رسیدن دانش آموزان به توانمندی های کامل آموزشی بردارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی