مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روانشناسی افراد استثنایی
سال:1396 | دوره:7 | شماره:25
صفحه شروع:35 | صفحه پایان:52

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

427

دانلود:

121

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی برنامه بازی های زبانشناختی بر عملکرد خواندن دانش آموزان پسر با نارساخوانی

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 52

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه بازی های زبان شناختی بر عملکرد خواندن در دانش آموزان پسر با نارساخوانی سنین 8 تا 12 ساله به روش آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه انجام شد. نمونه پژوهش شامل 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند از بین دانش آموزان سنین 8 تا 12 ساله از یک مرکز اختلال یادگیری شیراز انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند. به منظور جمع آوری داده ها از آزمون تشخیص خواندن پیش و پس از اجرای مداخله آموزش برنامه بازی های زبان شناختی استفاده شد. در فاصله بین پیش آزمون و پس آزمون افراد گروه آزمایش به مدت 16 جلسه 45 دقیقه ای در 8 هفته متوالی آموزش برنامه بازی های زبانشناختی را دریافت کردند. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که آموزش برنامه بازی های زبان شناختی به طور معناداری بر عملکرد خواندن دانش آموزان پسر با نارساخوانی تاثیر دارد. بنابراین می توان از برنامه بازی های زبان شناختی برای بهبود سرعت, درک مطلب و دقت خواندن در دانش آموزان با نارساخوانی استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی