video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,741

دانلود:

341

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نتایج کمیشوروتومی با بالون در تنگی دریچه میترال (1381 - 1377)

صفحات

 صفحه شروع 126 | صفحه پایان 135

چکیده

 مقدمه: تنگی دریچه میترال یکی از شایع ترین علل بیماری های دریچه قلب در کشور های در حال توسعه می باشد. تا زمان اولین گزارش توسط اینو و همکارانش در باز کردن دریچه میترال با بالون از طریق پوست در سال 1984, تنها روش درمانی مناسب در بیماران مبتلا به تنگی میترال, بوده است و علیرغم استفاده وسیع از این عمل در سراسر جهان, این اقدام اخیرا در مشهد شروع شده است و نتایج بدست آمده از 218 بیمار که با این روش درمان شده اند گزارش شده است.روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی از سال 1377 تا تیرماه 1381, در بیمارستان قائم (عج) مشهد انجام شده است. در این مطالعه 218 بیمار مبتلا به تنگی دریچه میترال کمیشوروتومی در حالت ناشتا و تجویز آرام بخش صورت گرفت. بعد از انجام کاتتریسم قلب از طریق شریان و ورید رانی راست, با به کار بردن سوزن بروکن برو, شیت مولینز, اتساع دهنده و سیم راهنمای حلقوی, از راه ورید رانی راست, سپتوستومی دیواره بین دو دهلیز صورت می گرفت و سپس با استفاده از بالون اینو, کمیشوروتومی دریچه میترال انجام شدبا استفاده از روش های آماری کای اسکوئر و ضریب همبستگی, اثرات عوامل مختلف بر میزان موفقیت کمیشوروتومی دریچه میترال و ارتباط آن ها با تغییر در نارسایی میترال ارزیابی شد.نتایج: کمیشوروتومی دریچه میترال با بالون به صورت موفقیت آمیز در 213 بیمار (97.76%) از 218 بیمار مبتلا به تنگی شدید میترال صورت گرفت. فشار متوسط دهلیز چپ از 24.3±6.5 mmHg به12.1±5.4 mmHg  کاهش یافت. گرادیان متوسط فشار در سطح دریچه میترال همچنین از 15.9±5 mmHg به 2.4±2.1 mmHg کاهش پیدا کرد.سطح دریچه میترال از 0.88±0.17 cm2 به 1.99±0.25cm2 افزایش یافت. نارسایی دریچه میترال به میزان یک درجه (1+) در 56 مورد, 2+ در 11 بیمار ایجاد شد و 3 بیمار نارسایی با شدت 3+ پیدا کردند. نارسایی با شدت 4+ در هیچ یک از بیماران رخ نداد. در این مطالعه ارتباطی معکوس و معنی دار بین سن (P<0.0001) و افزایش سطح دریچه میترال بعد از این عمل دیده شد. علاوه بر این ارتباطی معنی دار بین فانکشنال کلاس بیماران و نتیجه عمل وجود داشت (P<0.001) رابطه ای معنی دار بین سن(P=0.06) , جنس (P=0.890), ریتم قلبی (P=0.632) و فانکشنال کلاس (P=0.458) این بیماران و ایجاد یا تغییر در شدت نارسایی میترال ایجاد شده بعد از این اقدام دیده نشد.نتیجه گیری : با وجود بعضی از محدودیت ها در استفاده از وسایل, نتایج بدست آمده فوری و میان مدت در این بررسی مانند سایر مطالعات نشان داد که اگر بیماران به درستی انتخاب شوند, PMC روشی کم خطر, موثر و انتخابی در درمان بیماران مبتلا به تنگی دریچه میترال می باشد. بر خلاف نتایج سایر گزارشات, در این مطالعه ارتباط معنی دار بین فانکشنال کلاس بیماران و افزایش سطح دریچه بعد از PMC دیده شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  دهقانی، ماشااله، فال سلیمان، هما، و موهبتی، محسن. (1383). نتایج کمیشوروتومی با بالون در تنگی دریچه میترال (1381 - 1377) . مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 47(84)، 126-135. SID. https://sid.ir/paper/51992/fa

  Vancouver: کپی

  دهقانی ماشااله، فال سلیمان هما، موهبتی محسن. نتایج کمیشوروتومی با بالون در تنگی دریچه میترال (1381 - 1377) . مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد[Internet]. 1383؛47(84):126-135. Available from: https://sid.ir/paper/51992/fa

  IEEE: کپی

  ماشااله دهقانی، هما فال سلیمان، و محسن موهبتی، “نتایج کمیشوروتومی با بالون در تنگی دریچه میترال (1381 - 1377) ،” مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، vol. 47، no. 84، pp. 126–135، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/51992/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی