مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در نظام های آموزشی | سال:1395 | دوره:10 | شماره:33 | صفحه شروع:171 | صفحه پایان:189

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

216

دانلود:

50

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل موثر بر کندی پیاده سازی خدمات بانکی از دیدگاه کارمندان بانک (مطالعه موردی بانک تجارت)

صفحات

 صفحه شروع 171 | صفحه پایان 189

چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر کندی پیاده سازی خدمات بانکی از دیدگاه کارمندان بانک (مطالعه موردی بانک تجارت) بود. تحقیق حاضر از نظر هدف بنیادی و از نظر روش, توصیفی پیمایشی است (به دنبال شناسایی عوامل پیاده سازی محصولات و خدمات است). در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات درباره مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق از روش مطالعات کتابخانه ای و از طریق بررسی کتب, مجلات علمی پژوهشی, سایت های اینترنتی, مقالات و پایان نامه های دانشجویی استفاده شده است. روش نمونه گیری این بخش, تصادفی طبقه ای بوده و افراد متخصص و مرتبط در حوزه توسعه محصول مدنظر قرارگرفته شده است. نمونه گیری نیز از کارشناسان و مسوولین مجری توسعه محصول در بخش های مذکور 116 نفر تعیین شد. پس از بررسی و تحلیل یافته ها مولفه های مور بر کندی پیاده سازی خدمات بانکی استخراج شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID