مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات شهری | سال:1397 | دوره:7 | شماره:28 | صفحه شروع:3 | صفحه پایان:16

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

122

دانلود:

283

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

معیارهای موثر بر شکل گیری تصویر ذهنی زنان از فضای شهری مطلوب (مطالعه موردی: شهر تهران)

صفحات

 صفحه شروع 3 | صفحه پایان 16

چکیده

 رابطه فرد_محیط در سطوح فردی مرتبط با احساس, ادراک, ارزش ها و تجربیات ذهنی و. . . و در سطوح اجتماعی مانند گروه های مختلف اجتماع و یا گروه هایی که به لحاظ سن وجنس مشابهند, شکل گرفته است؛ بنابراین ویژگی های هر گروه و قشر باید در هر سطح مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی جنسیت مانند عواملی همچون محل سکونت, سن, شرایط اجتماعی_اقتصادی, قومیت, سطح درآمد بر ادراک و شناخت محیط تأثیر می گذارد. بنابراین پرداختن به مفاهیم ذهنی فرد و شکل گیری تصویر ذهنی از محیط و تأثیر آن در رفتار و همچنین قضاوت نسبت به انتخاب مکان مطلوب, برای زنان ضرورت می-یابد. این مقاله با بررسی عوامل تأثیرگذار در شکل گیری تصویر ذهنی زنان, به منظور امکان به وجود آمدن محیطی مطلوب از دید این گروه اجتماعی, ترجیحات فضایی آنان را ارزیابی نموده است. آنچه اهمیت دارد, شناسایی و ارزیابی معیارهای اصلی انتخاب زنان در تعیین مکان مطلوب با توجه به معانی بر گرفته از تصاویر ذهنی ارزیابانه است. هدف این پژوهش, بازیابی معیارهای مؤثر بر مطلوبیت مکان از دید زنان و ارزیابی تصویر ذهنی شکل گرفته آنها از فضاهای عمومی شهر تهران است. رویکرد تفسیر گرایانه پدیدارشناسی برای توصیف معانی ضمنی و احساسات و عواطف بازنمایی شده از تصویر ذهنی زنان در تجربه فضاهای شهری مطلوب شهر تهران انجام گرفته و ماهیتی توسعه ای دارد. به این منظور 15 مصاحبه عمیق به صورت نمونه گیری هدف مند صورت گرفت. مصاحبه ها ضبط شده و داده های به دست آمده از آن به صورت جداول مکتوب شده و با آنالیز تکرار پذیری تجزیه و تحلیل گردید. نتایج گویای آن است که انتخاب مکانی که از دریچه تصویر ذهنی زنان مطلوب ارزیابی شده است, به معانی مشترکی مرتبط با مفاهیم آزادی, عدالت, امنیت, منزلت مکان, دارای وجهه اجتماعی_فرهنگی, هویت تاریخی, زیبایی, شیک و پر از جزئیات, آرام و دنج, دارای حریم در عین وسعت, سرسبزی, روحیه شاد و سلامت تمایل دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID