Start: 2/7/2023 9:58:01 PMEnd: 2/7/2023 9:58:02 PM >> 631

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

177

دانلود:

162

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی مکانی حساسیت فرونشست زمین با استفاده از روش داده کاوی مدل جمعی تعمیم یافته

صفحات

 صفحه شروع 20 | صفحه پایان 34

چکیده

 فرونشست یکی از مخاطرات زمین ریختی است که در سال های اخیر بیش تر اقلیم های خشک و نیمه خشک را فرا گرفته است. هدف اصلی این پژوهش مدل سازی مکانی و ارزیابی حساسیت فرونشست زمین با استفاده از روش داده کاوی مدل جمعی تعمیم یافته در دشت جیرفت, استان کرمان است. فرونشست های اتفاق افتاده در منطقه با بازدید های میدانی گسترده شناسایی, و نقشه ی پراکنش آن ها تهیه شد. برای بررسی ارتباط میان فرونشست ها و عوامل مؤثر درصد شیب, جهت شیب, ارتفاع, سنگ شناسی, فاصله از آ ب راه, تراز آب های زیرزمینی, کاربری زمین, انحنای سطح, شاخص رطوبت, پستی وبلندی, و فاصله از گسل, از نظریه ی تابع اطمینان شهودی استفاده, و وزن طبقه های هر عامل مشخص شد. نتایج ارتباط میان فرونشست ها و عوامل مؤثر نشان داد که بیش تر فرونشست های منطقه در شیب های (2– 0 درصد), جهت های شیب مسطح و هموار, فاصله ی کم از آب راه (کم تر از50 متر), فاصله ی زیاد از گسل (بیش تر از 4000 متر), در سازند های گروه سوم (گنبدهای ریولیتی و ریوداسیتی و توف سبز تیره), در زمین های بیشه زار و درختچه زار ها, دامنه های محدب با رطوبت پستی وبلندی زیاد (بیش تراز 12) و افزایش افت سطح آب زیرزمینی رخ داده است. نقشه ی پهنه بندی حساسیت فرونشست زمین بااستفاده از مدل جمعی تعمیم یافته در نرم افزار آماری آر برای منطقه تهیه شد. نتایج ارزیابی مدل جمعی تعمیم یافته با استفاده از 30 % نقاط استفاده نشده در فرایند مدل سازی, و منحنی تشخیص عمل کرد نسبی نشان داد که دقت نقشه ی حساسیت فرونشست زمینِ تهیه شده با استفاده از مدل عمومی تجمیع یافته خیلی زیاد (81/20 %) است. بنابراین, این نقشه می تواند کمک مؤثری به مدیریت بهینه ی منابع آب و جلوگیری از بروز مجدد این پدیده در منطقه کند. نتایج رتبه بندی عوامل مؤثر به دست آمده از مدل جمعی تعمیم یافته نشان داد که عوامل طبقات ارتفاعی, تغییرات کاربری زمین و جهت شیب, به ترتیب در رتبه های بیش تر بودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی