مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

123

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آلودگی صوتی در میادین شهری و راهکارهای کاهش آن (نمونه موردی میدان ایالت ارومیه)

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 13

چکیده

 رشد جمعیت, ازدیاد وسایل نقلیه موتوری و به طور کلی زندگی جوامع بشری همراه با تکنولوژی رو به رشد, از جمله عوامل ایجاد صداهای ناهنجار می باشد که موجب آلودگی صوتی می گردد. بدون شک افزایش تولید وسایل نقلیه و ورود بی رویه آنها به شبکه حمل و نقل شهری و نیز افزایش ساعات پر سروصدا در طول شب را می توان از مهمترین عوامل موثر در افزایش میزان مواجه با سروصدا دانست. مقاله حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بوده که جهت تحلیل داده ها از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود که از دو آزمون, میانگین یک جامعه و میانگین عوامل استفاده شده است. ترافیک عبوری با میانگین 3. 77 و 3. 61 به ترتیب در بازه زمانی 7 الی 30/10 و 16 الی 19 و همچنین تاکسی ها با میانگین 3. 53 در بازه زمانی 12 الی 30/15 جز عوامل اصلی در این محدوده تلقی می شوند و پاسخ دهندگان بیشتر از این دو عامل ناراضی بودند. و همچنین میانگین میزان آلودگی صوتی در محدوده میدان ایالت با توجه به نظر مردم 3. 37, 3. 67 و 3. 60 که به ترتیب در بازه زمانی 7 الی 30/10, 12 الی 30/15 و 16 الی 19 می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  سلیمانی، ع.، و بایرام زاده، ن. (1396). بررسی آلودگی صوتی در میادین شهری و راهکارهای کاهش آن (نمونه موردی میدان ایالت ارومیه). شباک, 3(2 (پیاپی 21)), 5-13. https://sid.ir/paper/516958/fa

  Vancouver: کپی

  سلیمانی علیرضا، بایرام زاده نیما. بررسی آلودگی صوتی در میادین شهری و راهکارهای کاهش آن (نمونه موردی میدان ایالت ارومیه). شباک. 1396 [cited 2023January31];3(2 (پیاپی 21)):5-13. Available from: https://sid.ir/paper/516958/fa

  IEEE: کپی

  سلیمانی، ع.، بایرام زاده، ن.، 1396. بررسی آلودگی صوتی در میادین شهری و راهکارهای کاهش آن (نمونه موردی میدان ایالت ارومیه). شباک, [online] 3(2 (پیاپی 21)), pp.5-13. Available: https://sid.ir/paper/516958/fa.