مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

278

دانلود:

108

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر برخی تیمار های پرایمینگ بر کیفیت جوانه زنی بذر گیاه آرتیشو (Cynara scolymus)

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 94

چکیده

آرتیشو یکی از محصولات سبزی است که جوانه زنی بذور آن اغلب مشکل بوده و گیاهچه های حاصل فاقد یکنواختی می-باشند. این آزمایش به منظور بررسی اثرات برخی تیمارهای پرایمینگ بذر برافزایش کیفیت جوانه زنی بذر در گیاه آرتیشو به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی تحت شرایط آزمایشگاهی انجام شد. تیمارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل: شاهد بدون تیمار, و تیمارهای پرایمینگ با آب مقطر, نیترات پتاسیم, نیترات کلسیم, سولفات کلسیم در غلظت های یکسان 10 میلی مولار به همراه پلی اتیلن گلایکول 6000 با پتاسیل اسمزی 0/5-مگا پاسکال با مدت زمان پرایمینگ 12 و 24 ساعت بودند. نتایج نشان داد که بیشترین طول ریشه در تیمارهای پرایمینگ با نیترات پتاسیم و آب مقطر, و کمترین طول ریشه در تیمار شاهد بدست آمد. بیشترین طول ساقه چه مربوط به تیمار پرایمینگ با نیترات پتاسیم بود که با تیمار پرایمینگ با نیترات کلسیم تفاوت معنی داری نداشت. بیشترین طول گیاهچه در تیمار 12 ساعت پرایمینگ با نیترات پتاسیم مشاهده گردید که تفاوت معنی داری با دیگر تیمارها نشان داد. بیشترین وزن تر گیاهچه در تیمارهای 12 ساعت پرایمینگ با نیترات پتاسیم, 24 ساعت پرایمینگ با نیترات کلسیم و 24 ساعت پرایمینگ با نیترات پتاسیم به دست آمد که با هم تفاوت معنی داری نشان ندادند. از نظر درصد جوانه زنی تیمارهای 12 و 24 ساعت نیترات پتاسیم بیشترین درصد جوانه زنی را داشتند. بیشترین سرعت جوانه زنی نیز در تیمار 24 ساعت نیترات کلسیم بدست آمد. بیشترین و کمترین تعداد گیاهچه غیرنرمال به ترتیب در تیمارهای 24 ساعت پلی اتیلن گلایکول و نیترات کلسیم مشاهده گردید. لذا بطور کلی پرایمینگ با نیترات پتاسیم (12 ساعت) و یا نیترات کلسیم (24 ساعت) برای بهبود وضعیت جوانه زنی بذور آرتیشو قبل از کشت توصیه می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سوری، محمدکاظم، عرب، متین السادات، توحیدلو، قاسم، و کاشی، عبدالکریم. (1395). تاثیر برخی تیمار های پرایمینگ بر کیفیت جوانه زنی بذر گیاه آرتیشو (Cynara scolymus). علوم و فناوری بذر ایران، 5(2 )، 85-94. SID. https://sid.ir/paper/516785/fa

  Vancouver: کپی

  سوری محمدکاظم، عرب متین السادات، توحیدلو قاسم، کاشی عبدالکریم. تاثیر برخی تیمار های پرایمینگ بر کیفیت جوانه زنی بذر گیاه آرتیشو (Cynara scolymus). علوم و فناوری بذر ایران[Internet]. 1395؛5(2 ):85-94. Available from: https://sid.ir/paper/516785/fa

  IEEE: کپی

  محمدکاظم سوری، متین السادات عرب، قاسم توحیدلو، و عبدالکریم کاشی، “تاثیر برخی تیمار های پرایمینگ بر کیفیت جوانه زنی بذر گیاه آرتیشو (Cynara scolymus)،” علوم و فناوری بذر ایران، vol. 5، no. 2 ، pp. 85–94، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/516785/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی