مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات ملی
سال:1397 | دوره:19 | شماره:2 (74)
صفحه شروع:83 | صفحه پایان:96

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,360

دانلود:

310

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل محتوای کتاب های پیام آسمانی دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های هویت دینی

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 96

چکیده

 هدف از مطالعه حاضر تحلیل محتوای کتاب های درسی پیام های آسمانی دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های هویت دینی است. جامعه آماری پژوهش, کتاب های پیام آسمانی دوره اول متوسطه (هفتم, هشتم و نهم) است. استفاده از فهرست وارسی تحلیل محتوا به عنوان ابزار پژوهش, 2 مولفه اصلی, 4 مولفه فرعی و 23 معرف یا شاخص دارد. تعیین روایی آن بر اساس نظر متخصصان تعلیم و تربیت و پایایی آن برحسب نسبت مولفه های مورد توافق به کل مولفه ها برابر 0.82 به دست آمده است. اطلاعات با استفاده از روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مولفه شناختی در هر سه پایه بیش از مولفه های دیگر هویت دینی مورد توجه است. مولفه اجتماعی, عاطفی و فرهنگی در جایگاه بعدی قرار گرفته اند. به طورکلی می توان این طور نتیجه گیری کرد که کتاب پیام های آسمانی به هویت دینی توجه کرده است. اما سهم مولفه شناختی از سایر مولفه ها بیشتر بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی