مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فلسفه دین
سال:1397 | دوره:15 | شماره:2
صفحه شروع:441 | صفحه پایان:462

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

62

دانلود:

22

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوی شبکه ای شریعت در نظریه معرفت ابن عربی و پیامدهای انسان شناختی آن

صفحات

 صفحه شروع 441 | صفحه پایان 462

چکیده

 نظریه معرفت ابن عربی با شریعت پیوند ناگسستنی دارد. وی شریعت را یگانه طریق برای رسیدن به حقیقت می داند. شریعت به مثابه میزان شناخت, منبع معرفت و تامین کننده یقین مضاعف, از دیگر نقش های شریعت در نظریه معرفت اوست. شریعت در هر دو ساحت نظر و عمل, میزان است, در حوزه نظر, هم در معارف عقلی و هم در معارف شهودی, میزان محسوب می شود که می توان آن را به دو صورت باواسطه و بدون واسطه فهم کرد. سالک طریق حقیقت با الگو قرار دادن دین الهی و تقلید از آن, واجد سه گانه های عدالت, حکمت و ادب خواهد شد. تحقق این صفات در ساحت وجودی او, ضرورت توجه به اسباب و علل ثانوی را به همراه دارد. ابن عربی چکیده این اسباب و علل ثانوی را با عنوان «هویت» آدمی نام می برد و آن را اگرچه حجاب و مانع می داند, حجابی که گریزی از آن نیست و حکمت, حرمت نهادن این حجاب را اقتضا دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی