مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روانشناسی افراد استثنایی
سال:1395 | دوره:6 | شماره:21
صفحه شروع:123 | صفحه پایان:139

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

93

دانلود:

36

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر الگوی آموزش خوش بینی به روش ایفای نقش بر کاهش افسردگی نوجوانان دختر کم بینا

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 139

چکیده

 هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر الگوی آموزش خوش بینی به روش ایفای نقش بر کاهش افسردگی نوجوانان دختر کم بینای شهر تهران بود. پژوهش با روش نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه انجام شد. تعداد 20 دختر نوجوان کم بینای افسرده که در مقطع راهنمایی مدرسه نابینایان نرجس تهران در سال تحصیلی 92- 1391 مشغول به تحصیل بودند, با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش طی ده جلسه یک ساعته به صورت گروهی آموزش ایفای نقش را دریافت کردند, اما به گروه گواه آموزشی در این زمینه داده نشد. داده های پژوهش به وسیله آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان جمع آوری و با آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش خوش بینی به روش ایفای نقش در کاهش افسردگی نوجوانان کم بینا تاثیر معنادار داشته است. بنابراین, می توان نتیجه گرفت که آموزش خوش بینی به روش ایفای نقش می تواند بر کاهش افسردگی نوجوانان کم بینا تاثیر نسبتا پایداری داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی