مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات شهری | سال:1396 | دوره:6 | شماره:22 | صفحه شروع:3 | صفحه پایان:14

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

108

دانلود:

72

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

امکان سنجی اجرای روش انتقال حق توسعه جهت تامین زمین خدمات شهری در شهر شیراز

صفحات

 صفحه شروع 3 | صفحه پایان 14

کلیدواژه

"انتقال حق توسعه(T.D.R)"Q1

چکیده

 امروزه نحوه توزیع خدمات شهری یکی از ضروریات مهم زندگی شهری به حساب می­ آید. این در حالی است که استفاده از روش­ های سنتی تأمین زمین خدمات شهری, زمینه تخریب اراضی کشاورزی را در پی داشته است. بنابراین این مسئله راهی جز روی آوردن به روش­ های نوین را پیشِ رویِ برنامه­ ریزان و مدیران شهری باقی نمی­ گذارد؛ که از جمله این روش­ ها می­ توان به برنامه انتقال حق توسعه که مبتنی بر احترام به حقوق مالکیت بوده اشاره کرد. پژوهش کاربردی حاضر, با به کارگیری زمینه ها و مبانی نظری موضوع به مطالعه تکنیک مزبور در سطح شهر شیراز پرداخته و به دنبال پاسخ به این سئوال است که الزامات و شرایط استفاده از این رویکرد چیست و کدام یک از نواحی شهر شیراز مناسب این الگو می­ باشند. برای پاسخ به این سئوالات از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نرم­ افزار ArcGIS استفاده شده است. براساس الگوی انتقال حق توسعه, نواحی شهر شیراز به مناطق دریافت و انتقال حق توسعه تقسیم شدند. نتایج نشان داد در مناطق دریافت, پارامتر مشارکت شهروندان با وزن 271/0 رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. تمایل به افزایش تراکم در دهه اخیر و همچنین برخورداری از شبکه معابر در رتبه­ های دوم و سوم قرار دارند. در مناطق ارسال نیز پارامتر آثار و ابنیه تاریخی و با ارزش, با امتیاز 273/0 در اولویت نخست قرار دارد. به این ترتیب مشارکت پذیری شهروندان در اولویت دوم و باغات در اولویت سوم قرار دارند. براساس نتایج پژوهش ناحیه 5 از منطقه 1 و ناحیه 7 از منطقه 4 و نواحی 2, 3 و 4 از منطقه 8 از پتانسیل بسیار بالایی در دریافت توسعه و همچنین ناحیه 1 از منطقه 1 و نواحی 1 و 6 از منطقه 2 و ناحیه 2 از منطقه 6 و 8 پتانسیل بسیار بالایی برای ارسال حق توسعه دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID