Start: 2/3/2023 3:48:13 AMEnd: 2/3/2023 3:48:13 AM >> 604

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

415

دانلود:

180

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقد و بررسی جلوه های رمانتیسم جامعه گرا در شعر شاعران معاصر مصر و ایران (مطالعة مورد پژوهانه: حلمی سالم و عارف قزوینی)

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 38

چکیده

رمانتیسم, جنبشی ادبی است که در اواخر قرن هجدهم از انگلستان آغاز شد. این مکتب, در میان سرزمین های عربی بعد از وقوع فاجعة فلسطین و در ایران در اوایل دورة مشروطه, تغییر یافت و به تدریج, از حالت فردگرایانه به سمت اجتماع سوق یافت. از جمله شاعران مصری که هنرمندانه در این وادی گام نهاده اند؛ حلمی سالم است که رمانتیسم وی در کنار عناصر عاشقانه و فردی, بیشتر صبغة اجتماعی و سیاسی دارد؛ از سوی دیگر, این رویکرد, همگام با سرزمین های عربی, در میان شاعران ایران نیز رواج بسیار یافت؛ از جمله شاعران ایرانی که تأثیرات مکتب رمانتیسم جامعه گرا در آثار وی به خوبی مشهود است, عارف قزوینی است. نگارندگان در این جستار, با رهیافتی توصیفی – تحلیلی, به معرّفی برخی مؤلّفه های رمانتیسم جامعه گرا در شعر دو شاعر یادشده پرداخته اند و نتایج پژوهش, بیانگر آن است که از جمله مؤلّفه های رمانتیسم جامعه گرا در شعر این دو؛ احساسات ملّی گرایانه, دلتنگی برای روزگاران باشکوه گذشته, ناهنجاری ها و مفاسد اجتماعی و. . . است و رمانتیسم سالم, بیشتر سیاسی است و وی بیشتر در این اشعارش زبانی نمادگونه دارد؛ در حالی که رمانتیسم عارف بیشتر جنبة انقلابی دارد و با به کارگیری زبانی صریح و عامیانه, اشعار خود را برای همگان قابل فهم می سازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی