video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

84

دانلود:

35

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی حرکات دامنه ای محدودة مخزن سدّ ستارخان اهر با استفاده از مدل های پیش بینی کنندة لجستیک و شبکة عصبی

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 37

چکیده

 ناپایداری های دامنه ای, مخاطرات مهمّی برای فعّالیّت های انسانی هستند, این مخاطرات, در شیب های طبیعی و یا شیب هایی که به دست انسان تغییر یافته اند, اتّفاق می افتد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثّر در ایجاد پدیدة ناپایداری دامنه ای با استفاده از مدل های آماری رگرسیون لجستیک و شبکة عصبی مصنوعی در حوضة سدّ ستارخان اهر انجام گردیده است. هدف از این پژوهش, تعیین مناطق دارای پتانسیل وقوع ناپایداری و نهایتاً تهیّة نقشة پهنه بندی خطر با استفاده از مدل های آماری برای منطقة مورد مطالعه است. بدین منظور, ابتدا مهم ترین عوامل مؤثّر در زمین لغزش مانند شیب, جهت شیب, ارتفاع از سطح دریا, بارندگی, فاصله از جادّه, گسل و شبکة زهکشی, کاربری اراضی و سنگ شناسی بررسی و خصوصیات هر یک از آنها شناسایی و با روش فازی, استانداردسازی گردیدند. مبنای استانداردسازی روش هیستوگرام با استفاده از قطع طبقات هر لایه با زمین لغزش های رخ داده بوده که پراکنش زمین لغزش ها از طریق انجام عملیات میدانی و با استفاده از تصاویر ماهواره ای تهیّه و رقومی گردیده و به عنوان نقاط آموزش دهندة مدل ها نیز مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مدل ها نشان داد درصد پهنه هایی با خطر بسیار بالا در مدل شبکة عصبی و رگرسیون لجستیک به ترتیب 24/7% و 56/5% است که عمدتاً محدوده های نزدیک به سدّ ستارخان را شامل می گردد. از لحاظ لیتولوژی, این مناطق در محدوده هایی با میزان مقاومت پایین قرار گرفته اند که روش آماری لجستیک نیز نشان دهندة تأثیر بسیار زیاد فاصله از گسل و لیتولوژی بر وقوع پدیدة لغزش در منطقة مورد مطالعه است. همچنین مقدار شاخص ROC برای مدل های شبکة عصبی و رگرسیون لجستیک به ترتیب 85/0 و 81/0 به دست آمد؛ می توان گفت روش شبکة عصبی, مدلی کارآمدتر جهت پهنه بندی وقوع زمین لغزش است؛ بنابراین, هرگونه برنامه ریزی و ساخت و ساز می بایست ﻣ ﺘ ﻨ ﺎ ﺳ ﺐ ﺑ ﺎ ﺷ ﺮ اﻳ ﻂ ژﺋ ﻮ ﻣ ﻮ رﻓ ﻮ لوژی و زمین شناسی منطقه باشد تا متحمّل حداقل خسارات جانی و مالی نگردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی