مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

718

دانلود:

423

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثربخشی سواد رسانه های دیجیتالی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان (مطالعه موردی دانش آموزان تشکیلات فرزانگان متوسطه دوره اول کرج)

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 34

چکیده

 هدف این پژوهش بررسی تاثیر سواد رسانه های دیجیتالی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان عضو تشکیلات فرزانگان متوسطه دوره اول کرج می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری 160 نفر از دانش آموزان دختر عضو تشکیلات فرزانگان کرج می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 113 نفر تعیین گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات, پرسشنامه محقق ساخته رشد مهارت های اجتماعی کرامتی (2008) که روایی آن مورد تأیید متخصصان و پایایی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 89/0 برآورد گردیده بود, مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از t مستقل و با کمک آزمون من-ویتنی (به جهت عدم توزیع طبیعی داده ها) و نرم افزار SPPS انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سواد رسانه های دیجیتالی بر تمامی ابعاد مهارتهای اجتماعی (احترام به دیگران, رعایت مقررات, انجام وظیفه, فعالیت گروهی و تحمل پذیری) دانش آموزان عضو تشکیلات فرزانگان دوره اول متوسطه تأثیر مثبت و معناداری داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بوربور، سمیه، فقیهی، مهدی، و یزدان پناه، احمدعلی. (1396). بررسی اثربخشی سواد رسانه های دیجیتالی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان (مطالعه موردی دانش آموزان تشکیلات فرزانگان متوسطه دوره اول کرج). شباک، 3(10 (پیاپی 29))، 25-34. SID. https://sid.ir/paper/515304/fa

  Vancouver: کپی

  بوربور سمیه، فقیهی مهدی، یزدان پناه احمدعلی. بررسی اثربخشی سواد رسانه های دیجیتالی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان (مطالعه موردی دانش آموزان تشکیلات فرزانگان متوسطه دوره اول کرج). شباک[Internet]. 1396؛3(10 (پیاپی 29)):25-34. Available from: https://sid.ir/paper/515304/fa

  IEEE: کپی

  سمیه بوربور، مهدی فقیهی، و احمدعلی یزدان پناه، “بررسی اثربخشی سواد رسانه های دیجیتالی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان (مطالعه موردی دانش آموزان تشکیلات فرزانگان متوسطه دوره اول کرج)،” شباک، vol. 3، no. 10 (پیاپی 29)، pp. 25–34، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/515304/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی