Start: 2/1/2023 2:08:34 AMEnd: 2/1/2023 2:08:35 AM >> 650

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

361

دانلود:

128

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کیفیت فاضلاب شهری در احیاء پوشش گیاهی (مطالعه موردی: شهر زابل )

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 4

چکیده

 با توجه به اینکه ایران در کمربند خشک جهانی قرار دارد و با کمبود منابع آبی روبرو است. امروزه در کشور ایران از منابع پساب برای آبیاری محصولات کشاورزی و منابع طبیعی استفاده می شود. اما قبل از استفاده از این منبع آبی ما نیازمند بررسی دقیق پارامترهای تشکیل دهنده موجود در پساب هستیم. در این پژوهش پارامترهای میکروبی (کلیفرم های کل و مدفوعی), فلزات سنگین کادمیوم و سرب و مواد آلی پساب مثل DO, BOD5 و COD در پساب تصفیه خانه زابل تعیین گردید و با استانداردهای موجود بررسی شد. نتایج نشان داد کلیه پارامترهای مورد بررسی در حد مجاز بوده که با استاندارد سازمان محیط زیست ایران در زمینه استفاده مجدد از پساب در کشاورزی مطابقت داشته است. اما میزان DO بسیار نزدیک به مرز آستانه خطر بود. نتایج تحقیق نشان داد که پساب فوق محدودیتی برای استفاده ندارد. اما توصیه می شود از پساب تصفیه خانه جهت کشت گیاهان بدون ثمر استفاده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی