Start: 2/7/2023 10:37:55 PMEnd: 2/7/2023 10:37:55 PM >> 683

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

303

دانلود:

95

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تجزیه و تحلیل حساسیت پارامترهای ورودی مدل مدیریت رواناب شهری SWMM (مطالعه موردی: شهر ماهدشت)

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 75

چکیده

 در طی چند دهه ی گذشته با توجه به رشد سریع جمعیت و توسعه ی شهری, رواناب شهری افزایش یافته و منجر به مشکلات محیط زیستی مختلفی از جمله آب گرفتگی معابر سطح شهر, انتشار آلودگی های زیست محیطی و خطرات ناشی از گسترش سیلاب شده است. تحلیل حساسیت روشی است برای نشان دادن این که کدام یک از پارامترها ورودی مدل تأثیر بیشتری بر نتایج اعمال می کند. هدف از تحقیق تعیین پارامترهای مهم ورودی مدل SWMM و اطمینان از عملکرد مدل در شهر ماهدشت است. به این ترتیب که از مقدار اولیه برآورد شده 10 پارامتر درصد مناطق نفوذناپذیر, شیب, عرض معادل, ضریب زبری مانینگ در مناطق نفوذپذیر و نفوذناپذیر, زمان تمرکز, شماره منحنی(CN), ارتفاع ذخیره در مناطق نفوذناپذیر و نفوذپذیر و درصد مناطق نفوذناپذیر بدون ذخیره ی سطحی, به مقدار 15 و 30 درصد افزایش و کاهش داده شد و آب دهی اوج حاصل از این تغییرات به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد حساس ترین پارامتر مربوط به درصد اراضی نفوذناپذیر و کم حساس ترین پارامتر مربوط به ارتفاع ذخیره ی مناطق نفوذپذیر است. برای فرایند واسنجی و اعتبارسنجی مدل رواناب متناظر با سه واقعه ی بارندگی در خروجی حوضه اندازه گیری و با رواناب شبیه سازی شده به وسیله ی مدل مقایسه گردید. نتایج نشان داد که انطباق خوبی بین آب دهی و عمق رواناب شبیه سازی شده و مشاهده ای وجود دارد. بنابراین می توان از این مدل برای پیش بینی خطر آبگرفتگی, طراحی و اولویت بندی مناطق برای رفع مشکل آب گرفتگی استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی