Start: 2/5/2023 1:04:13 AMEnd: 2/5/2023 1:04:14 AM >> 795

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

758

دانلود:

195

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی صوت شناختی واکه های [æ , o, i]در لهجه ی کرمانی

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 22

چکیده

 هدف از این مقاله مطالعه ی کاهش واکه ای در لهجه ی کرمانی و مقایسه ی آن با لهجه ی فارسی معیار است. کاهش واکه ای فرایندی است که در هجای بدون تکیه صورت می گیرد و طی آن واکه های بدون تکیه تغییر یافته و به سوی واکه های دیگر گرایش می یابند. به منظور بررسی کاهش واکه ای در لهجه ی کرمانی, تعداد 6 نفر گویشور مرد بومی زبان فارسی با میانگین سنی 23 و انحراف معیار08/3 در این تحقیق شرکت کردند که سه نفر از آنها گویشور بومی لهجه ی کرمانی و سه نفر دیگر گویشور بومی لهجه ی فارسی معیار بودند. داده های این تحقیق شامل 12 کلمه می باشد که در لهجه ی کرمانی و فارسی معیار, در جملات سئوالی و خبری و در جایگاه تأکید و بدون تأکید قرار داده شدند. این کلمات با استفاده از میکروفونShureو نرم افزارPraat (بورسما, 2001) در اتاق آکوستیک گروه زبان شناسی دانشگاه صنعتی شریف توسط گویشوران خوانده و ضبط شدند. آن گاه مقدار دیرش, انرژی, فرکانس سازه های اول, دوم و سوم, فرکانس پایه و مرکز ثقل طیفی واکه های موردنظر اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که دیرش, انرژی و فرکانس پایة این واکه ها در لهجه ی کرمانی کمتر از دیرش, انرژی و فرکانس پایه ی آنها در فارسی معیار است. هم چنین نتایج بررسی فرکانس سازه های اول و دوم واکه های موردنظر تأییدی است بر این ادعا که واکه های [æ , o, i] در لهجه ی کرمانی گرایش به سوی مرکز دارند بنابراین این نوع کاهش واکه ای در لهجه ی کرمانی کاهش مرکزگرا نامیده شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی