Start: 2/1/2023 3:06:15 AMEnd: 2/1/2023 3:06:16 AM >> 634

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

311

دانلود:

149

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش انضباط اجتماعی در آرام سازی ترافیک معابر شهری (مورد مطالعه منطقه 12 تهران)

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 83

چکیده

 معابر شهری, حلقه های واسط ورشته های ارتباطی بناها وسایر فضاهای شهری است, که اگر با دقت موردتوجه قرارگیرد, بیشترین کارکرد را در زندگی شهری داشته وهمچنین حیاتی ترین نقش ها را برای پویایی یک شهر رقم می زند. نقش انضباط اجتماعی بر ارام سازی در معابر شهری, بسیاری از مشکلات توسعه ای وزیست محیطی و معضلات روانی و اجتماعی را در شهرکاهش میدهد. روانسازی جریان ترافیک و لذت بخش نمودنِ گشت و گذار و تحرک در شهر به واسطه انضباط اجتماعی الهامبخش و صحیح, امکانپذیر است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات ارزیابی آثار اجتماعی وفرهنگی پروژه های شهری است, که به ارزیابی آثار اجتماعی وفرهنگی انضباط در معابر شهری منطقه 12 تهران می پردازد, روش انجام این پژهش روش کمی پیمایشی و اسنادی است و تکنیک جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است و در مواردی برای توصیف اقدام مداخله ای از تکنیک های مصاحبه و مشاهده نیز استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را ساکنان اطراف پروژه تشکیل میدهند که از 381 نفر از آنها از طریق ابزار پرسشنامه اطلاعات جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که افراد مورد مطالعه از مشکلات ترافیکی آگاهند, تبعات گستردة آن را به عنوان یک مسأله ی عام می دانند و معتقدند که ترافیک به یک مسأله ی اجتماعی در شهر تبدیل شده است و از این رو حاضرند برای کاهش این خسارات, هزینه هایی را نیز بپردازند. افراد مورد مطالعه, از میان اجزای سه گانه ی انسان, تکنولوژی و طبیعت در مسأله ی ترافیک, مهمترین مشکل را در بعد انسانی (رفتار ونظم انضباط رانندگان و عابرین)و اجزای محیط و تکنولوژی را در مراتب بعدی می دانند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی