مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

389

دانلود:

202

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گزینش سازه ای مطلوب درهماهنگی با فضای حسی معماری

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 54

چکیده

 ﭘ ﻴ ﻮ ﻧ ﺪ ﻓ ﺮ م ﻣ ﻌ ﻤ ﺎ ری و ﺳ ﺎ زه ﺑ ﺮ اﺳ ﺎ س ﺷ ﻮ اﻫ ﺪ ﺑ ﺴ ﻴ ﺎ ر در ﻣ ﻌ ﻤ ﺎ ری سنتی اﻳ ﺮ ان ﺑ ﻪ ﺧ ﺼ ﻮ ص ﺳ ﻠ ﺠ ﻮ ﻗ ﻲ و ﺗ ﻴ ﻤ ﻮ ری و در اروﭘ ﺎ ( ﺑ ﻮ ﻳ ﮋ ه ﮔ ﻮ ﺗ ﻴ ﻚ ) وﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﻴ ﻦ ﻣ ﻌ ﻤ ﺎ ری ﺑ ﻮ ﻣ ﻲ اﻛ ﺜ ﺮ ﻛ ﺸ ﻮ رﻫ ﺎ ی ﺟ ﻬ ﺎ ن وﺟ ﻮ د داﺷ ﺘ ﻪ اﺳ ﺖ . و در معماری های جدید مانند معماری های, تک از سازه به عنوان زیبایی در معماری استفاده میشود در این مقاله سعی برآن شده که با شناخت و جایگزینی سازه های مدرن به جای سازه های سنتی که البته با تکنولوژی زمان خود هماهنگ بوده معماری سنتی را با سازه جدید تلفیق کنیم ﺗ ﺎ اﻳ ﻦ دو ﺧ ﻮ ﻳ ﺸ ﺎ وﻧ ﺪ (ﻣ ﻌ ﻤ ﺎ ری و ﺳ ﺎ زه) زﻳ ﺒ ﺎ ﻳ ﻲ و اﺳ ﺘ ﻮ اری ﺟ ﺪ ﻳ ﺪ ی را با حفظ عناصر و حس معماری سنتی ﺷ ﻜ ﻮ ﻓ ﺎ ﻛ ﻨ ﻨ ﺪ . ﺑ ﻲ ﺗ ﺮ دﻳ ﺪ زیبایی یک اثر معماری ﺑ ﻪ هماهنگی و یکپارپگی ﻓ ﺮ م ﺳ ﺎ زه و ﻓ ﻀ ﺎ ی ﻣ ﻌ ﻤ ﺎ ری اﺳ ﺖ . ﭘ ﻴ ﻮ ﻧ ﺪ ﺑ ﻴ ﻦ ﻓ ﺮ م معماری سنتی و ﺳ ﺎ زه های مدرن میتواند ﺗ ﻨ ﺪ ﻳ ﺲ ﺧ ﺎ ﺻ ﻲ را ﭘ ﺪ ﻳ ﺪ آورد ﻛ ﻪ ﺣ ﺎ ﺻ ﻞ ﺧ ﻼ ﻗ ﻴ ﺖ در ﺳ ﺎ زه, ﻓ ﺮ م معماری و ﻓ ﻦ آوری ﻫ ﺎ ی وﻳ ﮋ ه ای در ﺳ ﺎ ﺧ ﺖ و همچنین ارتقاع و حفظ معماری ایرانی باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عرفانی، عطااله، و مسعود، علیرضا. (1396). گزینش سازه ای مطلوب درهماهنگی با فضای حسی معماری. شباک، 3(11 (پیاپی 30))، 47-54. SID. https://sid.ir/paper/514700/fa

  Vancouver: کپی

  عرفانی عطااله، مسعود علیرضا. گزینش سازه ای مطلوب درهماهنگی با فضای حسی معماری. شباک[Internet]. 1396؛3(11 (پیاپی 30)):47-54. Available from: https://sid.ir/paper/514700/fa

  IEEE: کپی

  عطااله عرفانی، و علیرضا مسعود، “گزینش سازه ای مطلوب درهماهنگی با فضای حسی معماری،” شباک، vol. 3، no. 11 (پیاپی 30)، pp. 47–54، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/514700/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی