مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فلسفه دین
سال:1397 | دوره:15 | شماره:2
صفحه شروع:365 | صفحه پایان:396

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

354

دانلود:

121

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

معنای زندگی در آثار تمثیلی ابن سینا

صفحات

 صفحه شروع 365 | صفحه پایان 396

چکیده

 مساله «معنای زندگی» همواره در پس زمینه ذهن عموم انسان ها و پیش درآمد کار خواص آنان از فلاسفه و روانشناسان و علمای اخلاق بوده است. در این میان ابن سینا به عنوان فیلسوفی وجودی, با درک اهمیت مساله, همواره در سراسر آثار خود می کوشد تا تبیین معقول و موجهی از معنای زندگی ارائه کند. از میان سه کاربرد اصلی لفظ «معنا» یعنی هدف, ارزش و کارکرد, تمرکز اصلی ابن سینا بر دستیابی به «هدف زندگی» است. در این مقاله بر آنیم تا با روش توصیفی, تحلیلی و مقایسه ای, این مساله را در سه اثر داستانی «حی بن یقظان, رساله الطیر و سلامان و ابسال» بررسی کنیم. در نگاه ابن سینا, شناخت معنای زندگی و دستیابی به غایت آن, راهی بس دشوار و مسیری پرمانع است. وی از آن موانع, گاه به اصدقاء سوء (در حی بن یقظان) و گاه به دام و دانه و غل و زنجیر (در رساله الطیر) و گاه به طنازان عشوه گر (در سلامان و ابسال) تعبیر می کند. ابن سینا تنها راه رهایی از این اوضاع ناگوار و دستیابی به هدف زندگی را در حرکت آگاهانه, مبارزه مستمر و نگاه دقیقی به دوردست های حیات بشری جست وجو می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی